Persoonlijke hulpmiddelen

Verkiezingen

Laatste verkiezingen: 25 mei 2014

Europese, regionale en federale verkiezingen

Bericht : recht van inzage en bezwaar tegen de kiezerlijst

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat iedereen zich vanaf 1 maart 2014 tot uiterlijk 13 mei 2014 op volgende dagen en uren : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8 u tot 12 u, op woensdag en donderdag van 14 u tot 17 u tot de dienst Bevolking op volgend adres: Antoine Gilsonplein 1, 1170 Watermaal-Bosvoorde kan wenden om na te gaan of hijzelf of een ander op de kiezerslijst staat, vastgesteld op 1 maart 2014, dan wel met de juiste vermelding erop staat.

Aanplakking en de algemene maatregelen die genomen dienen te worden om een efficiënte ordehandhaving te verzekeren

Politie besluit van de wd. Gouverneur

Algemene inlichtingen

Alle nuttige inlinchtingen : website van de Directie van de Verkiezingen

U bent een niet-Belgische Europese burger ? Vraag uw inschrijving op de kiezerslijst !

Informatiefolder

aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement van 25 mei 2014

De inschrijvingen moesten vóór 1 maart 2014 ingediend worden.

De verschillende verkiezingen

 • Gemeentelijke verkiezingen: De Gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozenen (de gemeenteraadsleden), wier aantal afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober

Er bestaat geen provincie meer in Brussel maar en administratief arrondissement.

 • Europese en gewestelijke verkiezingen: om de vijf jaar,verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement

 • Federale wetgevende verkiezingen : om de 5 jaar, verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Voorwaarden om te stemmen

Om ingeschreven te zijn als kiezer en te mogen stemmen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden aangaande nationaliteit, leeftijd en woonplaats, namelijk:

 • Belg zijn (het maakt niet uit op welke manier je de Belgische nationaliteit verwierf). Dat geldt voor de nationale en gewestelijke verkiezingen.
 • Minstens 18 jaar zijn. Dat geldt voor alle verkiezingen.
 • Niet van het stemrecht ontheven zijn door een gerechtelijk vonnis. Dat geldt eveneens voor alle verkiezingen.

De onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie kunnen hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Maar om deel te nemen, moeten ze zich eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. Zodra ze deze stap hebben gezet, zijn ze net als de Belgen stemplichtig.

De onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie kunnen vanaf de verkiezingen van 8 oktober 2006 eveneens deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Om hun inschrijving in de kiezerslijsten te bekomen, moeten ze een aanvraag indienen en een verklaring op erewoord ondertekenen. Daarin moeten ze zich ertoe verbinden de Belgische grondwet en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens na te leven Ze moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België kunnen laten gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.
Zodra ze deze stap hebben gezet, zijn ze net als de Belgen stemplichtig.

Stemplicht

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen bij het stembureau.
Wie zijn stemplicht niet vervult, stelt zich bloot aan sancties. Die kunnen gaan van een gewone berisping tot een boete. Valt dit meermaals voor, dan loopt de boete op. De kiezer die op minder dan 15 jaar vier keer ongewettigd afwezig blijft, wordt gedurende 10 jaar geschrapt uit de kiezerslijsten en kan gedurende deze periode door geen enkele openbare instantie benoemd, bevorderd of onderscheiden worden.

Ik heb nog geen oproepingsbrief ontvangen om te gaan stemmen. Moet ik me daar zorgen over maken? Zo ja, vanaf wanneer?
In principe moeten alle oproepingsbrieven en de daarbij gevoegde verklarende brochure uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen opgestuurd worden aan elke kiezer. De kiezer die geen oproepingsbrief heeft ontvangen, kan deze afhalen bij het gemeentebestuur tot op de middag van de dag van de verkiezingen. bron : http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be

Stemming bij volmacht

Volmacht geven aan een andere kiezer die in jouw naam gaat stemmen in het stembureau waar je ingeschreven bent.
Om volmacht te geven, moet je behoren tot een van de 7 gevallen die in de wet voorzien zijn:

 • ziekte of invaliditeit;
 • beroeps- of dienstredenen;
 • omdat je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent, of behoort tot de familie van een kiezer die dit beroep uitoefent en met hem samenwoont;
 • de personen die van vrijheid beroofd zijn door een gerechtelijk vonnis;
 • wegens geloofsovertuiging;
 • om studieredenen;
 • wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland.

Volmachtsformulier voor de Belgische kiezers

Volmachtsformulier voor de Europese kiezers

Document acties