Persoonlijke hulpmiddelen

Verkiezingen

Volgende verkiezingen : gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018

Binnenlandse zaken: inschrijving van de buitenlanders op de kiezerslijsten

 

Algemene inlichtingen

Alle nuttige inlinchtingen : website van de Directie van de Verkiezingen

De verschillende verkiezingen

  • Gemeentelijke verkiezingen: De Gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozenen (de gemeenteraadsleden), wier aantal afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober

Er bestaat geen provincie meer in Brussel maar en administratief arrondissement.

  • Europese en gewestelijke verkiezingen: om de vijf jaar,verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement

  • Federale wetgevende verkiezingen : om de 5 jaar, verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Voorwaarden om te stemmen

Om ingeschreven te zijn als kiezer en te mogen stemmen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden aangaande nationaliteit, leeftijd en woonplaats, namelijk:

  • Belg zijn (het maakt niet uit op welke manier je de Belgische nationaliteit verwierf). Dat geldt voor de nationale en gewestelijke verkiezingen.
  • Minstens 18 jaar zijn. Dat geldt voor alle verkiezingen.
  • Niet van het stemrecht ontheven zijn door een gerechtelijk vonnis. Dat geldt eveneens voor alle verkiezingen.

De onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie kunnen hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Maar om deel te nemen, moeten ze zich eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. Zodra ze deze stap hebben gezet, zijn ze net als de Belgen stemplichtig.

De onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie kunnen vanaf de verkiezingen van 8 oktober 2006 eveneens deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Om hun inschrijving in de kiezerslijsten te bekomen, moeten ze een aanvraag indienen en een verklaring op erewoord ondertekenen. Daarin moeten ze zich ertoe verbinden de Belgische grondwet en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens na te leven Ze moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België kunnen laten gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.
Zodra ze deze stap hebben gezet, zijn ze net als de Belgen stemplichtig.

Stemplicht

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen bij het stembureau.
Wie zijn stemplicht niet vervult, stelt zich bloot aan sancties. Die kunnen gaan van een gewone berisping tot een boete. Valt dit meermaals voor, dan loopt de boete op. De kiezer die op minder dan 15 jaar vier keer ongewettigd afwezig blijft, wordt gedurende 10 jaar geschrapt uit de kiezerslijsten en kan gedurende deze periode door geen enkele openbare instantie benoemd, bevorderd of onderscheiden worden.

 

Document acties