Persoonlijke hulpmiddelen

Oriëntatienota en beheersplan

GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
Oriëntatienota van beleidslijn 2016-2018
 
 
Krachtens het artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet, legt het College aan de Gemeenteraad een oriëntatienota voor die de fundamentele politieke hoofdlijnen voor de drie volgende jaren omvat.
Deze nota stelt dus voor elke Schepen de hoofdprojecten op die zullen ontwikkeld worden.

1.SOCIALE ACTIE

Het OCMW zal zijn rol van motor van de sociale actie in Watermaal-Bosvoorde via een reeks acties blijven versterken, waaronder:
 • de fysieke uitbreiding van het gebouw van de sociale dienst en de voortzetting van zoeken naar loonsubsidies (sociale Maribel) om de versterking van het sociaal team voort te zetten;
 • de voortzetting van projecten aangaande socioprofessionele integratie door, onder meer, initiatieven ontwikkeld met de partners van het Job Huis. Betreffende beroepsinschakeling meer bepaald, zal de nadruk op het scheppen van zijn eigen arbeidsplaats blijven gelegd worden. Een specifieke inspanning zal blijven geleverd worden om het aantal artikelen 60 te versterken. De sociale integratie zal onder meer ontwikkeld worden door nieuwe initiatieven in verband met de cultuur.
 • De uitbreiding van de opvang van de asielzoekers, in het bijzonder NBMV, naar het voorbeeld van huidige ILA in Jagersveld.
 • De voortzetting van de renovatie van de Senioren Residentie en haar uitbreiding, onder voorbehoud van toekenning van de vereiste subsidies. In dit kader, zal er een transfer van dagzorg centrum voorzien zijn.
 • Het leiden van een dragende sociale Coördinatie van projecten en borg van een sociale actie van kwaliteit binnen Watermaal-Bosvoorde.

2.Ruimtelijke Ordening

Het College zal haar actie concentreren op het lichtend project van deze legislatuur: de renovatie van het Keymplein. De geprogrammeerde participatieve workshops zullen het mogelijk maken om de verwachtingen van de enen en de anderen aan te geven betreffende het toekomstig plein en aldus het werk van het aangewezen architectenbureau verrijken. Het College overweegt eveneens om over te gaan tot de volledige herinrichting van het eerste stuk van de Van Becelaerelaan en het stuk van de Terhulpensesteenweg gelegen tussen de Middelburgstraat en de Kruisbooglaan. Tenslotte, zal het College aandachtig blijven voor diverse supra gemeentelijke dossiers waaronder de voortzetting van de 4 sporen aanleg werf voor de lijn 161 en de verwachte aanpassingen op regionale wegennetten o.a. Hulpen, Delleur en Solvay.

3.Cultuur

De cultuur zal in Watermaal-Bosvoorde een centrale plaats blijven innemen door de arbeid van de Dienst Cultuur, de bibliotheken, l’Espace Mémoire en la Vénerie.
De algemene doelstelling: de activiteiten toegankelijk maken voor iedereen, prioriteit aan het publiek die aan de culturele activiteiten nog geen deel neemt, of niet genoeg.
De projecten die door de dienst cultuur worden geleid, zullen zich zoals gewoonlijk focussen op de steun aan de artiesten (exposities, Tartaarse paden,…). Een jaarlijkse thematiek zal met de artiesten bepaald worden, 2016 zal aan Rik Wouters besteed worden). De tentoonstelling in de openbare ruimte: « De Portretten van de gemeente »zullen gefinaliseerd worden.
Het Nederlandstalige culturele plan dat in 2015 is toegepast, zal in samenwerking met de dienst van de cultuur voortgezet worden waarvan l’Espace mémoire, POB Rozenberg en Wabo en in overleg met het raadgevend advies.

4.Duurzame Ontwikkeling

De projecten onder thematiek « meer banden, minder goederen », zullen voortgezet worden: Repair café, Geverij (voortaan halfjaarlijks), Givekots.  Het College voorziet eveneens de installatie van collectieve kippenhokken en beoogt de vermindering van de organische afvalstoffen en de valorisatie van de baardkriel van Watermaal en van Bosvoorde.  De opening van een permanente Geverij, met als doel de recuperatie van gebruikt materiaal wordt overwogen, evenals het opzetten van een Geverij/Lenerij met de steun van een website.  Het College zal de herformulering van de doelen van agenda 21 overwegen in voortzetting van de evaluatie van 2014.

5.Onderwijs

De meerderheid zal het begonnen werk voortzetten en aan de nieuwe uitdagingen tegemoetkomen : demografie, tweetaligheid, meer plaats geven aan sport en cultuur op school en tijdens buitenschoolse activiteiten.
Dit zal onder andere door de volgende projecten vorm krijgen :
 • Bouwen van twee aanvullende klassen voor La Futaie school.
 • Het aanleren van het Nederlands versterken en de aanpassing overwegen   van een kleuter- en lagere school aan het systeem van taalbadcursussen  Frans/Nederlands, door met één klas te beginnen.
 • Nieuwe huiswerkscholen oprichten en een kwaliteitsaanbod betreffende buitenschoolse activiteiten behouden.
 • Aandacht geven aan schoolverzuim en sociaal verzuim.
 • Stimuleren van de cultuur/school projecten in overleg met la Vénerie en de bibliotheken evenals het sportpark.
 • Bijzondere aandacht schenken aan duurzame voeding op school om te strijden tegen junk food en zwaarlijvigheid bij jongeren (progressieve afschaffing van frisdrank als tussendoortje)
 • Een uitwisselingsprogramma ontwikkelen met een school gelegen aan de overkant van het kanaal.
 • De ontheemdingsklassen handhaven door ze financieel toegankelijk te blijven maken
Voorts, wil het College de opbrengst van de verkoop van Nettinne voor de verbetering van de infrastructuren in verband met het onderwijs besteden.

6.Milieu

Het College zal het milieubeleid voortzetten, enerzijds door een nieuwe informatie en bewustmaking campagne te organiseren aangaande de milieu vriendelijke onderhoudstechnieken van de vegetatie, namelijk door het gebruik van pesticides te bestrijden en, anderzijds, door nieuwe acties op te stellen voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit, zoals de plaatsing van leefgebieden voor de insecten (namelijk vliegend hert) en de vogels.  Deze campagnes en acties zullen in partnerschap blijven gevoerd worden met de milieuverenigingen. 
Het College zal haar steun voortzetten aan de wijk compost en moestuinen en haar deelname aan het Ecolabel.  Zij zal haar gebruik beleid van gezonde materialen voor verschillende doeleinden van het gemeentebestuur en voor de milieuprestatie van de gemeentevoertuigen en OCMW voortzetten.  
Het College zal aandachtig blijven voor de strikte naleving van de regelingen geldend in verband met het onderzoek van de milieu vergunningen aanvragen. 
Het College zal waakzaam blijven voor het luchtverkeer en zijn hinder en zal, in overleg met de naburige gemeenten en de regionale autoriteiten, de te nemen maatregelen onderzoeken indien nieuwe betwistbare gevallen van luchtverkeer moesten vastgesteld worden.
Uiteindelijk zal het College de inspanningen voortzetten om de sportzone bezetting van het Foresterie plateau te saneren, namelijk door de parkeerbeperking en het invoeren van didactische panelen om de aandacht van de bezoekers op de bescherming Natura 2000 te vestigen, waarvan het plateau geniet.

7.Energie

De toepassing van het lokaal Kyoto plan zal voortgezet worden door nu 40% van energiebesparingen te beogen. Het zal naar een bredere visie uitgebreid worden omvattend de Grondregie en de sociale huisvestingen Ville & Forêt en voorstelling bewustmakingsacties aan de burgers.
Als gevolg van het besluit van de regionale Regering om de energie huizen te sluiten, zal de meerderheid proberen om met de nieuwe gecentraliseerde entiteit samen te werken.

8.Burgerlijke Staat

Het betreft een gedecentraliseerde dienst van de Federale Staat, er zal geen enkel specifiek initiatief op dit gebied genomen worden.

9.Financiën

De meerderheid zal het streng beheer van de Gemeente financiën voortzetten door besparingen te blijven beogen overal waar het zonder aan de kwaliteit diensten aan de burgers te treffen mogelijk is.
Aan de ongunstige evolutie van alle Gemeente financiën, voegt er zich voor Watermaal-Bosvoorde een specifiek probleem bij verbonden aan de toekomst van het vastgoed momenteel bezet door AXA BELGIUM. Deze bezetting brengt momenteel een niet- onbelangrijk jaarlijks bedrag van 2.200.000 € (1.500.000 € van OV en 700.000 € belasting op kantoor oppervlaktes). De evolutie van dit dossier loopt gevaar op termijn een jaarlijkse vermindering van de inkomsten van Watermaal-Bosvoorde tot gevolg te hebben, dat op 4% wordt geschat.
Een herstelplan zal met de regionale voogdij voor de periode 2016-2018 onderhandeld worden opdat de jaarlijkse buitengewone regionale subsidie wordt gehandhaafd om een winstderving in de waarneming van de inkomsten gedeeltelijk te compenseren.
Het invoeren van een belasting op de GSM antennes zal op basis van de resultaten van het overleg overwogen worden dat momenteel door de Regio wordt verricht.

10.Beheer van human resources

De meerderheid zal aandacht hebben voor de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel en om het de middelen te geven om zijn taken te vullen. Zij stelt zich tot doelstelling om bepaalde functies te herwaarderen.
In toepassing van het herstelplan, zal de vervanging van natuurlijke vertrekken geval per geval onderzocht blijven.
Het College zal de toepassing het diversiteitsplan binnen het gemeentepersoneel ondersteunen.

11.bestuur

De maatregelen voor goed bestuur werden al opgesteld: minder gepersonaliseerde communicatie werktuigen, afschaffing van de Burgemeestersauto, van de representatiekosten van het College, opening van de VZW Watermaal-Bosvoorde in open lucht tegen de oppositie en afschaffing van de VZW Leven in Watermaal-Bosvoorde, plat leggen van het beheer VZW Parc Sportif,… Zij zullen natuurlijk onveranderd blijven.
 

12.Informatie

Na de modernisatie van de gemeentekrant en de creatie van een nieuwsbrief, zal het College zich inspannen om de leesbaarheid van de gemeente website te verbeteren. Een gemeentejaarboek, met alle nuttige adressen, zal opnieuw uitgegeven worden.

13.Informatica

 
 
De opslag van de gegevens zal de hoofdinzet van de volgende jaren vormen.
De informaticadienst zal eveneens zijn actie richten op de process definitie om het werk van de gemeentediensten te optimaliseren.
De meerderheid zal de scholing van Internet blijven begeleiden in de gemeentescholen en de mogelijkheden geboden door media opleiding (interactieve tabellen). Zij zal er eveneens op toezien om de « digitale kloof » te verminderen door het project van de digitale publieke ruimte te hervatten.
Synergie met het OCMW zal beoogd worden om de informaticavaardigheden van beide instellingen te delen.

14.Jeugd

Het College zal de organisatie van vakantiepleinen en eveneens de aanwezigheid van animatoren op bepaalde speelpleinen gedurende de vakantie periodes voortzetten, evenals de jaarlijkse Roefeldag voor de kinderen.  
Het invoeren van een Jeugd Raad, « chantier jeunes » genoemd zal voortgezet worden evenals de acties van «« réseau 12-26 ». De steun aan het jongeren huis zal gehandhaafd worden, evenals de steun verstrekt aan de scoutséénheden en verenigingen van jongeren die culturele en creatieve acties ontwikkelen. 
Het College voorziet de installatie van Multi sport veld, toegankelijk voor iedereen.

15.Huisvesting

De toepassing van het huisvestingsplan zal voortgezet worden, met respect voor landschappen en gebruiken en de deelname van de inwoners. Zullen de volgende projecten ontwikkeld worden:
 • Finaliseren van de bouw van twee passief huizen Visserijstraat;
 • Bouwen van 59 huisvestingen met de BGHM op de site Aartshertogen-Zuid, een crèche en een geneeskundig huis (aanvraag bouwvergunning ingediend);
 • Bouwen van 12 acquisitieve gemiddelde huisvestingen met het fonds voor Huisvesting, Ottervangerstraat (aanvraag bouwvergunning ingediend);
 • Verkoop van de Sint-Hubertus kerk om ze hoofdzakelijk te converteren in huisvestingen en incidenteel in activiteiten van collectief en tertiair belang;
 • Voortzetten van de studie betreffende de projecten Aartshertogen-Noord/Giervalken (60-70 huisvestingen) met de BGHM, Cailles (20-30 huisvestingen) met het Fonds van huisvesting, in verband met de Alliantie Wonen van de Regio.
 • De samenwerking met le Logis voor de bouw van huisvestingen en een Wijkhuis op le champ des Cailles (70-80 huisvestingen) voortzetten, door 2/3 van de oppervlakte van le Champ ten gunste van het project van stadslandbouw te behouden.
 • De studie over het intergenerationeel cohousing project voortzetten op een terrein gelegen Waterwildlaan.
Specifieke vormen van wonen zullen in dit kader aangemoedigd worden (intergenerationeel cohousing, huisvesting PBM,…).
De Grondregie zal doorgaan met haar huisvestingen park blijven vernieuwen, de gemiddelde huisvesting versterken en op meer specifieke behoeften antwoorden (samenwerking met het OCMW voor de dringende huisvestingen en ILA).
De fusie van Ville & Forêt met de Société Coopérative de Constructions d'habitations sociales de Woluwe-St-Pierre en les Habitations et Logements sociaux d'Auderghem zal gefinaliseerd worden.
De onderhouden samenwerking met de verantwoordelijken van Le Logis en Floréal, vooral wat betreft de implementatie op de champ des Cailles, de renovatie van de lege huisvestingen en de verbetering van de energieprestaties van de woningen zal voortgezet zijn.

16.Mobiliteit

De realisatie van de zone 30 in Le Logis zal voortgezet worden en de zones 30 in de Bezemhoek, Godshuis/Konijnenwarande en Hertogen/Vink/Vogelvangst zullen gefinaliseerd worden.
De toepassing van de opties van het fiets gemeenteplan wordt voortgezet door de installatie van fietsboxen, de steun aan de opleiding fietsverkeer, de voortzetting van de opleiding voor de leerlingen en door de realisatie van gemeente fietsroutes.
Het actieplan van carsharing zal uitgevoerd worden, met als doel een nieuw station te openen elk jaar tussen 2015 en 2018. 
Het College zal bij de federale Regering voor de voortzetting van de GEN bouwwerken blijven pleiten en zal op een goede voorlichting van het publiek op dat gebied toezien.  
Het College zal met belangstelling de voorstellen bestuderen gedaan door de regionale autoriteiten voor het nieuw bus Beheer-plan van de MIVB en zal een betere dienstverlening van de Tuinwijken, de wijk « La Futaie » en de hippodroom van Bosvoorde verdedigen.  Het College zal eveneens de handhaving en de ontwikkeling van de bestaande lijnen verdedigen.  
Het College zal de gevoerde bewustmakingsacties elk jaar, ter gelegenheid van de week van de mobiliteit voortzetten.  

17.Deelname

De inspanning om de deelname van de burgers te versterken zal voortgezet worden. De wijk vergaderingen blijven jaarlijks georganiseerd worden, alsook de vergaderingen en de workshops over specifieke projecten, zoals dat voor het huisvestingplan of de renovatie van het Keymplein gebeurde.
De GAS, opgericht in 2014, zal de volledig vereiste steun van het College blijven ontvangen.
Het invoeren van een jeugdraad, genoemd « chantier jeunes » zal voortgezet worden.

18.Bevolking

De meerderheid wil binnen zijn dienst Bevolking zoveel mogelijk beroep doen op het gebruik van moderne en huidige technologieën. Behalve de uitnodiging tot elektronische betalingen door het invoeren aan alle loketten van elektronische terminals, zal zij op middellange termijn beroep doen op de elektronische basis documenten voor de aanvragen van ID-kaarten(Belgen, kinderen van minder dan 12 jaar incluis, en buitenlanders) wat elke papier afdruk zal afschaffen. Daarbij voegt zich een manuele update van bepaalde gegevens opgenomen in het nationale register (verrijking van de adressen van hoofdwoonplaats en aanwijzing van de dalende afstamming in het dossier van elke inwoner, dwz de aanwijzing van de kinderen van een persoon) en een convocatie verzending - tot nu toe onbestaande of niet verplicht- aan de buitenlanders sinds lange duur woonachtig en de kinderen van minder dan 12 jaar voor de vernieuwing van identiteitskaart.

19.Preventie en sociale cohesie

Door de actie van de dienst preventie en sociale cohesie, zal de meerderheid blijven projecten opstellen die als doel hebben de levensvoorwaarden en de levenskwaliteit van de inwoners te behouden en/of te verbeteren, zowel op het niveau van hun persoonlijk traject als van hun participatie aan een collectieve ruimte.
Deze taak zal zich over zes werklijnen verdelen:
 
 1. Steun aan het onderwijs
 • Het voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters;
 • Bijdragen tot het schoolsucces van de kinderen en adolescenten door hun leermethodes en relationele werktuigen voor te stellen;
 • De ouders ondersteunen bij het onderwijs van hun kinderen door het luisteren, de informatie en de oriëntatie;
 • Verbetering van de relatie dynamiek tussen leerlingen door animaties in de scholen te voeren;
 • Bijdragen tot de resolutie van conflicten door bemiddelingen tussen personen en/of binnen een klas.
 
 1. Versterking en uitwisseling van kennis en bevoegdheden:
 • De ontwikkeling van de capaciteiten en kennis van de inwoners in vooruitzicht van sociale emancipatie en uitoefening van het burgerschap ondersteunen;
 • De uitwisseling van middelen en expertise tussen inwoners valoriseren en ondersteunen;
 • Zorgen voor infrastructuren die de inwoners toelaten om projecten te leiden.
 
 1. Ontwikkeling van het wijk leven
 • Met de inwoners, collectieve projecten opstellen om de sociale band, de dialoog en de interculturele en intergenerationele uitwisseling te bevorderen;
 • De inwoners in collectieve projecten begeleiden met betrekking op de toe-eigening van de openbare ruimtes;
 • Acties voorstellen, in het bijzonder aan het jonge publiek, om belangstelling voor het burgerschap te wekken en inzet voor de maatschappij;
 • Contacten inleiden met de inwoners in de openbare ruimtes om een haak te creëren, een steun, hulp te verlenen, informatie door te geven en om behoeften te identificeren;
 • Synergiën creëren tussen aanwezige structuren in dezelfde wijk;
 
 1. Ontvangst, beluisteren en begeleiding van projecten
 • Ruimtes aanbieden voor ontvangst, beluisteren en oriëntatie voor de inwoners;
 • De inwoners gaan ontmoeten in de openbare ruimtes;
 • Vergezellen van projectenrealisatie die aan de eisen van de inwoners voldoen.
 
 1. Steun aan het ouderschap en de gezinnen
 • Ruimtes voorstellen voor beluisteren, van woorden en uitwisseling over alle moeilijkheden die de ouders en de gezinnen kunnen ondervinden;
 • Informatie voorstellen, doorgeven van werktuigen aan de gezinnen
 
 1. Interpersoonlijk beheer van conflicten en preventie van intra familiaal geweld en in openbare ruimtes 
 • Een interventiekader voorstellen aangepast aan het beheer van conflicten;
 • Een interventiekader voorstellen aangepast aan het beheer van situaties van intra familiaal geweld;
 • Informatie verstrekken over het beheer van intra familiaal geweld
 

20.Kinderjaren

Het project van de crèche Archiducs (46 bedden) heeft vertraging opgelopen, de bouwtoelating van stedenbouwkunde is nog altijd niet door de Regio uitgereikt. Een beroep betreffende de milieu vergunning werd eveneens door bewoners ingediend. Wij hopen ondanks alles dat BGMH de werken zal kunnen starten voor het eind van deze legislatuur.
Sterk door de ervaring van de co-ontvangst begonnen in 2014, zullen de inspanningen voortgezet worden om het netwerk van gesubsidieerde opvang te ontwikkelen, ondanks de moeilijkheden in verband met het statuut van deze.

21.Europese Betrekkingen

De acties die worden gevoerd in verband met de verbroedering met Chantilly en de verklaring van partnerschap met Boedapest XII zullen voortgezet worden.

22.Gezondheid

De associatie van de dienst Gezondheid met de dienst Sport, was voor de meerderheid duidelijk dat deze niet te scheiden waren. De overweging « Gezondheid door sport » moet een geheel worden. Het Comité van de Gezondheid die representatieve terrein actoren groepeert (verpleegsters, kinés, huisartsen, vertegenwoordigers van het OCMW, van Vivre Chez Soi, van Zonïenzorg…) vergaderen tweemaandelijks. Haar taak is aandacht te hebben voor het welzijn van de burgers, en dit door gerichte acties. Behalve de specifieke aandacht aan de ziekte van Alzheimer geschonken, zal de meerderheid zich op AIDS en obesitas concentreren. Aangezien Junkfood één van de grootste oorzaken van obesitas is, zal de meerderheid dankzij de steun van de PGS de kinderen vanaf hun jongste leeftijd opvoeden. Buiten dat, zal een gezondheidslijst voor het publiek ter beschikking gesteld worden die alle actieve geneeskundige actoren op het grondgebied van de gemeente herneemt.

23.Veiligheid - politie - administratieve boetes

Behalve de prioriteiten gesteld door het Veiligheidszoneplan, dat onder de politie zone van valt, zal het College bijzonder oplettend voor de volgende hoofdlijnen blijven:
 • De veiligheid in de omgeving van het Keymplein en het Wienerplein (gecoördineerde actie van de politie en de dienst van de administratieve boetes);
 • De snelheid van de voertuigen: door de vermeerdering van de controles, en namelijk op verzoek van de inwoners;
 • De diefstallen in de woningen, door in de gemeentekrant blijven communiceren op de dienst van techno preventie voorgesteld door de politie zone;
 • Techno preventie bij de handelaars;
 • De aanwezigheid van de wijk inspecteurs op het veld.
De dienst van de administratieve boetes zal de acties betreffende openbare netheid en andere overlast vernieuwen.
De vernieuwing van de openbare verlichting wordt voortgezet om het veiligheidsgevoel te vergroten.
 

24.Internationale Solidariteit

Het internationale samenwerkingsprogramma met de gemeente Limete, in Kinshasa, zal worden voortgezet.
Watermaal-Bosvoorde zal de methodes voortzetten om het label «  Fair trade Gemeente » te verkrijgen.
De steun aan de vluchtelingen, geconcretiseerd de laatste maanden, zal indien noodzakelijk voortgezet worden.

25.Sport

De meerderheid zal een echt beleid van sociale integratie door de sport ontwikkelen. Zij zal de jongeren in die in moeilijkheden verkeren aansporen om zich in de aanwezige sportclubs op het grondgebied van de gemeente in te schrijven. Het zal een punt van eer zijn de promotie van de sportethiek waarden, de fair play en van teamgeest bij de gehele bevolking en meer bepaald bij de sportgroeperingen van het gebied, en dit, alléén of in samenwerking met VZW Panathlon op te zetten. Nu dat het Sportpark meester van het goede beheer van zijn site en van zijn sportbeleid is, zal de meerderheid op een streng energieverbruik zowel in de oude infrastructuren toezien als in de nieuwe. De wellnessruimte zal weer geopend worden en aan een particuliere beheerder voorgesteld.
Bevoorrechte contacten met de grote sport VZW’s zullen opgesteld worden zodat de Gemeente opnieuw alle plaatselijke sportactiviteiten weer kan centraliseren en er een up to date overzicht over kan aanbieden op haar website.

26.openbare werken

De meerderheid zal de renovatie van de stoepen voortzetten, en meer bepaald in de wijken die door de nutsdiensten worden vernieuwd (riolen, waterleidingen, gas en elektriciteitsleidingen…).
Zij zal eveneens op de goede staat van het asfalt in het wegennet toezien, in het bijzonder deze die het openbare vervoer worden gebruikt.
Zij zal een beheer op langere termijn van de groene ruimtes en gemeenteparken invoeren (Sportpark).
Zij zal een project ontwikkelen voor renovatie van de Aartshertogen square, rekening houdend met de indeling en de uitbreiding van de toekomstige projecten van het Gemeentehuisvesting Plan.
Zij zal een discussie leiden over het onderhoud van de begraafplaats door zich aan de nieuwe normen van gebruik van de fytosanitaire producten aan te passen.
De meerderheid wenst de gemeentediensten uitrusten met goed materiaal, namelijk om het schoonmaken van de straten en de straatkolken te vergemakkelijken, en dit, eveneens om beter het hoofd te kunnen bieden aan het slechte weer (overstromingen, sneeuwbuien…).
In overleg met de buurtbewoners, zal ze de werf aan de stormbekkens in Watermaal opvolgen. Zij zal de renovatie van het afwateringsnetwerk in de Tuinwijken bevorderen, wat een opheldering van hun juridisch statuut impliceert.
Specifiek aandacht zal aan de openbare verlichting gegeven worden, opdat deze operationeel en meer veiligstellend is. Een verbetering van de verlichting van de zebrapadden zal beoogd worden.
Uiteindelijk zullen de inspanningen voortgezet zijn om de openbare netheid te verbeteren. Met zal vechten te het laten liggen van hondenuitwerpselen. Preventieve acties zullen ten doel hebben het clandestiene deponeren en de bevuiling van de openbare ruimte te beperken. De preventie en de medewerking van alle inwoners zullen aangemoedigd worden.
 

27.StedeNbouwkunde

Het College zal een redelijk urbanistisch beleid voortzetten en zoeken op een evenwicht tussen de ontwikkeling van de projecten en de bescherming van het leefmilieu, namelijk door het beschermen van de binnen eilandjes en op de handhaving van de esthetische kenmerken van de gebouwde gevels toe te zien.  De verdeling van de grote huisvestingen zal toegelaten worden volgens naleving van de normen van bewoonbaarheid en met de handhaving van de architecturale kenmerken.
De meerderheid zal een gemeentelijk stedenbouwkundige verordening aannemen dat onder andere van volgende principes zal inhouden: groene platdaken, houten- of aluminiumraamwerk voor van hedendaagse tussenkomsten, het opnieuw in gebruik nemen van watertanks, van strijd tegen het waterafstotend maken van gronden, herbeplantingen na een kap.
Het College zal bijzondere aandacht besteden aan de projecten betreffende renovatie en reaffectatie van de bureelgebouwen van de Terhulpensesteenweg en de Vorstlaan.

28.Economisch Leven

De meerderheid zal zijn acties voortzetten om de plaatselijke handel te ondersteunen en de commerciële kernen dynamisch te maken. Zij zal alle initiatieven stimuleren met doel de plaatselijke handel en ambacht te bevorderen, door te steunen op de dienst Economisch Leven en de Vereniging voor Handelsbevordering.
Ze zal alle initiatieven aanmoedigen die als doel hebben de lokale handelszaken en ambachten te promoten met de steun van de diensten Economisch Leven en de vereniging voor Handelsbevordering. Een specifieke aandacht zal aan de handelaars van het Keymplein worden besteed tijdens de renovatie werken. 
 

29.Sociaal Leven

De acties die door de dienst van het sociale Leven worden gevoerd, zullen gestabiliseerd worden. De bestaande middelen beter gebruiken en wat er bestaat beter bekendmaken, dit zullen de sleutelwoorden van het sociaal beleid van deze meerderheid zijn.
De solidaire vervoerdienst (Centrale Minder Mobielen) opgericht in juni 2015, zal en dank voortgezet worden n ontwikkeld dankzij de steun van vrijwilligers.
Wat senioren betreft, zal de band met het OCMW versterkt worden en de steun aan de VZW Vivre Chez Soi verzekerd worden om de handhaving in hun woonplaats te bevorderen.

 

Document acties