Notulen van de vergadering van 14 oktober 2015

Aanwezig:  

De heren Olivier DELEUZE en David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege, Mevrouwen Françoise BREBART, Anne-Marie CHAIDRON, Marianne LAUWERS, Monique LESLAU, Annie SEGERS, Jeanne VANDER ROY, Josiane VANDER SMISSEN, de heren Stany CARBONNELLE, Jos DEWINT, Thierry JONCKHEERE, Xavier LEROY, Jos STRAUVEN, Paul VAN HEDDEGEM

Verontschuldigd: Mevrouw Cécile VAN HECKE, waarnemend lid van rechtswege, Mevrouwen Myriam DUPAIX, Rose WOUTERS

 

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24 06 2015

De notulen worden goedgekeurd.

 

2.   balans van de werkzaamheden over de vragenlijst “questionnaire VADA” en de eventuele toepassing ervan (M. Xavier Leroy)

Het verslag van de vergadering van 08 oktober 2015  van de groep geleid door Xavier Leroy werd vooraf per e-mail aan de leden bezorgd.

Ongeveer een op twee vragenlijsten werden ingevuld; dat is een goed resultaat.

Over de kwaliteit van de vergaarde informatie, benadrukt de groep het volgende:

 • een verrassende vaststelling: de meningen, zoals we die terugvinden in de antwoorden op de over de 9 thema's gestelde vragen, convergeren;
 • er is diversiteit in de manier waarop elkeen zijn mening, in zijn specifieke situatie, concreet realiseert.

 

Afrondend, meent de groep:

 • dat het wenselijk is een kwalitatieve aanpak, in de lijn van de vragenlijst, verder te zetten.
 • Dat de aanpak van tegelijkertijd veel (9) thema's, zoals de groep het heeft gedaan, niet wenselijk is. Misschien is het beter met slechts één thema van start te gaan.
 • Willen we aansluiten op de actiecapaciteit van de oudere burgers, dan is de focusgroep methode de beste.

 

De groep suggereert:

 • De numerieke kloof als eerste onderwerp te kiezen. Dat thema gaat veel verder dan het gebruik van een computer. Het numerieke infiltreert zich meer en meer in alle menselijke activiteiten. Voorbeelden: een treinticket kopen, je MoBIB kaart opladen, je aankopen betalen, de belastingbrief invullen, emails uitwisselen, skype en sociale netwerken gebruiken, de smartphone... Met dit thema raken we aan wat, door velen, wordt aangevoeld als een uitdeinende ontmenselijking van onze samenleving. In het bijzonder oudere mensen kunnen het hiermee moeilijk hebben.
 • Met een artikel in de 1170 kunnen we de bevolking (de senioren, maar ook vrijwilligers...) uitnodigen deel te nemen aan een participatieve oefening. Een ontwerp van artikel wordt voorgesteld. Het artikel eindigt met het uiten van de hoop, dat een hulp-netwerk zou kunnen worden gecreëerd waarin de senioren actief kunnen bijdragen tot een comfortverbeterend gebruik van de nieuwe technologiën.

 

Reacties van de leden en praktische besluiten over wat de GAVS verder terzake zou doen:

 • Het voorstellen van één enkel thema door de GAVS is niet de juiste aanpak. Beter is, dat de senioren zelf de prioritaire thema's zouden aanduiden. We zouden het hen kunnen vragen via een artikel in de 1170. Elke senior zou uitgenodigd worden te vertellen welke twee of drie onderwerpen (thema's) hem/haar het nauwst aan het hart liggen.
 • De numerieke kloof zou één van deze onderwerpen kunnen zijn.
 • Het idee, een hulp-netwerk te creëren waarin de senioren actief bijdragen tot een comfortverbeterend gebruik van de nieuwe technologiën, is niet gemakkelijk te realiseren.
  • Indien de relevantie van een dergelijk netwerk zou bevestigd worden, dan zou de GAVS de Gemeente kunnen adviseren een dergelijke hulpvorm te organiseren of te versterken.
  • Er moet een inventaris opgesteld worden van de al bestaande hulpdiensten. Ter illustratie wordt de “digitale publieke ruimte” genoemd, maar die zou overboekt zijn. En hoe houden we rekening met diegenen die dergelijke hulp verkopen en een deel van hun kliëntele en inkomsten zouden kunnen verliezen?
 • De 1170. Een inlegfolder is misschien doeltreffender dan een artikel? Meteen zouden we ook de contactgegevens kunnen verkrijgen van de senioren die bereid zijn te participeren in de gespreksgroepen.

De Voorzitster nodigt de leden uit hierover na te denken. Een beslissing zal tijdens een volgende vergadering getroffen worden.

3.  beslissing over het volgende artikel “De stem van de senioren” in de “1170” (Mevr Josiane Vander Smissen)

Dat onderwerp wordt in vorig punt behandeld.

4.   Balans over het bijwonen van de wijkvergaderingen

Het nut en de goede werking van deze vergaderingen worden bevestigd door de leden. Tijdens deze samenkomsten zou de GAVS bijzonderheden kunnen geven over zijn activiteiten (bijvoorbeeld over deze besproken in punt 2); mondeling en ook schriftelijk door het verspreiden van informatieblaadjes.

5. Het bijwonen van Gemeenteraden: beurtrol (3de dinsdag van elke maand, behalve juli en augustus)

Jos Strauven woont deze raden systematisch bij. Hij heeft een exclusieve en beveiligde toegang tot Irisnet. Documenten, die de senioren aanbelangen en kunnen leiden tot een beter begrip van de Gemeenteraden, kan hij copiëren en  overmaken aan de Voorzitster. Zij beslist voor elk document of het aan de leden zal worden bezorgd. Tot dusver is hiervoor nog geen aanleiding geweest.

6.  Afspraak van de volgende statutaire vergadering en van de tussentijdse vergaderingen

De volgende statutaire vergadering vindt plaats op dinsdag 15 december 2015,  om 09 uur, in de Raadzaal.

De volgende tussentijdse vergadering vindt plaats in de bar van het Hooghuis op dinsdag 17 november 2015,  om 09 uur.

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

7.  Diversen

7.1. Projectvoorstel: de GAVS als schakel tussen senioren kandidaat vrijwilliger begeleider en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en/of werkzoekenden

Aansluitend op de beslissing van de tussentijdse vergadering van 02 september 2015, nam een delegatie (Jeanne VANDER ROY, Josiane VANDER SMISSEN, Jos DEWINT, Paul VAN HEDDEGEM) van de GAVS deel aan de bijeenkomst van 29 september 2015 georganiseerd door de Voorzitter van de OCMW. Er werd een bezoek gebracht aan de lokalen van het lokaal onthaalinitiatief (Initiative Locale d’Accueil ILA) en van de dienst van Socio - professionele integratie (service d'Insertion Socio-Professionnelle ISP) en er werd van gedachten gewisseld met de verantwoordelijken.

Na een toelichting over de werking van de organisaties, stelt de Voorzitter van de OCMW voor, dat de GAVS als schakel zou optreden tussen enerzijds senioren kandidaat vrijwilliger begeleiders (“mentor”) en anderzijds niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en/of werkzoekenden. De OCMW heeft hiervoor nog geen contactpunt.

De rol van schakel zou voor de GAVS de volgende activiteiten inhouden:

 • een artikel van de GAVS in de 1170, waarmee de schakelfunctie wordt uitgelegd en de senioren worden uitgenodigd hun diensten aan te bieden;
 • de opvang van de voorstellen van de senioren kandidaat vrijwilliger begeleiders;
 • het doorsturen van die voorstellen naar de OCMW;
 • de deelname aan informatievergaderingen, geleid door een deskundige, om de 3 maanden.

Met de GAVS als schakel, zo meent de Voorzitter van de OCMW, zou op een groter dienstenaanbod van senioren vrijwilligers kunnen gerekend worden

De Voorzitster nodigt de leden uit hierover na te denken. Een beslissing zal tijdens een volgende vergadering getroffen worden.

Met vriendelijke groeten,

Jos DEWINT                                                                         Josiane  VANDER SMISSEN

Secretaris                                                                              Voorzitster