Notulen van de vergadering van 15 december 2015

Aanwezig:  De heren Olivier DELEUZE en David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege, Mevrouwen Françoise BREBART, Anne-Marie CHAIDRON, Monique LESLAU, Annie SEGERS, Jeanne VANDER ROY, Josiane VANDER SMISSEN, Rose WOUTERS, de heren Stany CARBONNELLE, Jos DEWINT, Thierry JONCKHEERE, Jos STRAUVEN, Paul VAN HEDDEGEM

Verontschuldigd: Mevrouw Cécile VAN HECKE, waarnemend lid van rechtswege

Afwezig: Mevrouwen Myriam DUPAIX, Marianne LAUWERS, de heer Xavier LEROY

Genodigde (10h30-11h): de heer Etienne TIHON, Gemeentesecretaris

 

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 14 10 2015

De notulen worden goedgekeurd.

2.   standpunt over de eventuele medewerking van de GAVS aan de activiteiten van het OCMW met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV / MENA)

De Voorzitster herinnert aan de beslissing van de tussentijdse vergadering van 17 november 2015: “De GAVS heeft meer dan eens zijn sympathie geuit voor deze activiteiten beheerd door het OCMW. De eerste opdracht van de GAVS, advies geven, vergt vanwege de leden echter al een tijdrovende inzet. De GAVS  kan derhalve niet als schakel optreden. Wel kan een lid in persoonlijke naam met het OCMW samenwerken.

De GAVS zal zijn ondersteuning voor deze activiteit betuigen met een artikel in de 1170.

Er wordt aan herinnerd, dat een aantal leden de conferentie zullen bijwonen van “Duo for a job”, georganiseerd op 28 januari 2016 te 14u door “l'Université des aînés”, in Auditoriums centraux, Mounierlaan, 51 (M° Alma).

 

3.  Praktische uitvoering met betrekking tot de keuze van de reductie van de “numerieke kloof” als eerste door de GAVS na te streven doelstelling, de reacties verwacht op het desbetreffende artikel in de “1170” en de mogelijke organisatie van een daarop volgende vergadering

De Voorzitster herinnert aan het hoopvolle resultaat van het onderhoud met de Schepen bevoegd voor informatica en zijn team. De gedachtewisselingen met de als genodigde aanwezige Gemeentesecretaris blijken eveneens bijzonder interessant.

Een greep uit de informatie en praktische gevolgtrekkingen:

  • De senioren en de Gemeente zijn het eens: iedereen heeft er baat bij, dat de “digitale publieke ruimte” en de vorming die er werd gegeven opnieuw van start zouden gaan.
  • Om deze doelstelling te realiseren, moeten voor het algemeen beheer en voor de vorming 2 personen – gemeentepersoneel en /of vrijwilligers – gevonden worden.
  • Om de vrijwilligers te motiveren, moet een onkostenvergoeding overwogen worden. Om de “leerlingen” te responsabiliseren zal nagegaan worden of hen een bescheiden bijdrage kan gevraagd worden (en welk bedrag). Mevrouw Françoise BERWART, preventieambtenaar (CIVIF), tel. 0496 31 41 25, zou ons hierover kunnen informeren.
  • De Voorzitster zal de Gemeentesecretaris aanschrijven, die dan onder het beschikbare personeel op zoek zou gaan naar een ambtenaar die zich een dag per week gedurende 2 uren wil inzetten als referent voor de aktiviteiten. Het aanwerven van nieuw personeel is geen realistische optie.
  • De GAVS zal ondertussen zijn licht opsteken bij de interne diensten (waaronder de dienst informatica) en bij de “WAB's” (Watermael-Boitsfort Bénévolat, het vrijwilligers netwerk van de gemeente, bestaande uit verenigingen en individuele personen). Opdat de heropstart tot duurzame resultaten zou leiden, moeten we onderzoeken welke redenen hebben geleid tot het stopzetten van de vorige “digitale publieke ruimte”.
  • Meerdere leden van de GAVS willen zich persoonlijk inzetten.  Josiane Vander Smissen zou voor het beheer zorgen en samen met Monique Leslau voor het onthaal.  Jos Strauven zou de in de gemeente gevestigde ondernemingen (HRM human resources management) aanspreken in de hoopj dat zij hun personeel zouden sensibiliseren en een vrijwilliger-lesgever kan gevonden worden. Jeanne Vander Roy zal zich informeren bij WABO. Geen enkel lid voelt zich geroepen om lesgever te zijn.
  • Andere bronnen om vrijwillige leraren te vinden: de scholen. De leerlingen informatica van de Don Bosco school bezorgen een dergelijke dienstverlening in samenwerking met WABO. De universiteiten.
  • De stappen die we zullen doen om de “digitale publieke ruimte” opnieuw leven in te blazen, moeten gepland worden, rekening houdend met het antwoord van de bevolking op het artikel in de “1170” en op de ondersteuning die de Gemeente daadwerkelijk zal geven. De organisatiemodaliteiten van een gespreksgroep met geïnteresseerde senioren zullen dan eveneens onderzocht worden.
  • De Voorzitster stelt voor een werkgroep “numerieke kloof” op te richten, maar niemand is beschikbaar voor de leiding ervan. De Voorzitster zal zich verder met de centralisering van de werkzaamheden bezighouden.

 

4. Het bijwonen van Gemeenteraden: beurtrol (3de dinsdag van elke maand, behalve juli en augustus)

Jos Strauven en Rose Wouters wonen deze raden systematisch bij. We zijn hen daarvoor dankbaar.

5.  Afspraak van de volgende statutaire vergadering en van de tussentijdse vergaderingen

De volgende statutaire vergadering vindt plaats op dinsdag 15 maart 2016,  om 09 uur, in de Raadzaal.

De volgende tussentijdse vergadering vindt plaats in de bar van het Hooghuis op dinsdag 12 januari 2016,  om 09 uur.

Een vergadering met de Gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 23 februari 2016, om 14:30 uur, in de Raadzaal.

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

 

6.  Diversen

De Schepen bevoegd voor gezondheid schreef een dankbrief aan de leden van de GAVS die met hun inzet hebben bijgedragen tot het succes van de sensibiliseringsweek voor preventie van aids.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Jos DEWINT                                                                         Josiane  VANDER SMISSEN

 

Secretaris                                                                              Voorzitster