Notulen van de vergadering van 15 maart 2016

Aanwezig:  De heer Olivier DELEUZE, waarnemend lid van rechtswege, Mevrouwen Françoise BREBART, Anne-Marie CHAIDRON, Monique LESLAU, Annie SEGERS, Josiane VANDER SMISSEN, Rose WOUTERS, de heren Stany CARBONNELLE, Jos DEWINT, Thierry JONCKHEERE, Xavier LEROY, Jos STRAUVEN

Verontschuldigd: Mevrouw Cécile VAN HECKE en de heer David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege, Mevrouwen Marianne LAUWERS, Jeanne VANDER ROY, de heer Paul VAN HEDDEGEM

Afwezig: Mevrouw Myriam DUPAIX (ontslagnemend)

Genodigden : de heren Daniel VAN NEROM en Jacques LACASSE, vrijwilligers bij het project heropstart van de digitale publieke ruimte

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15 december 2015

De notulen worden goedgekeurd.

2.  Hernieuwing van de mandaten

In overeenstemming met Art. 15 van het Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Adviesraad van Senioren (“De GAVS kiest in zijn schoot en onder de oudsten een voorzitter/ster voor een termijn van twee jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. ”) wordt overgegaan tot de verkiezing van een / de hernieuwing van het mandaat van een /de voorzitter/ster:

 1. De Voorzitster neemt het initiatief om de vergaderruimte, de tijd van de procedure, te verlaten.
 2. Er wordt nagegaan of een lid zijn / haar kandidatuur wil stellen. Dat is niet het geval.
 3. Er wordt eensgezind gekozen voor stemming met handopsteken.
 4. Iedereen stemt voor de hernieuwing van het mandaat van Josiane VANDER SMISSEN.
 5. Josiane wordt onthaald op een hartelijk applaus.

Er wordt van gedachten gewisseld over de voordelen van een eventuele verlenging van de mandaten. De GAVS beslist geen wijzigingsvoorstel in te dienen. De burgemeester merkt op dat het college voorstander is van de herbenoeming van de huidige effectieve leden.

Art. 11 luidt: “Het mandaat bij de GAVS wordt om de 3 jaar hernieuwd.” Het college zal dus tot hernieuwing overgaan in 2017.

Beslissing: elk lid communiceert aan de burgemeester via e-mail, uiterlijk op 30 september 2016, of hij / zij wenst dat zijn / haar mandaat wel of niet zou worden verlengd.

3.  Werkgroep Numerieke Kloof – heropstart van de digitale publieke ruimte – gespreksgroep over de numerieke kloof

De gedachtewisselingen gebeuren samen met de heren Daniel VAN NEROM en Jacques LACASSE, vrijwilligers bij het project heropstart van de digitale publieke ruimte.

Een greep uit de informatie en praktische gevolgtrekkingen:

 • Monique Leslau coördineert de werkgroep.
 • Daniel VAN NEROM en Jacques LACASSE zullen om de beurt de opleiding verzorgen. Een lessenplan werd per e-mail aan de leden van de werkgroep bezorgd.
 • Vrijwillige leden zullen tijdens de les ondersteuning geven aan de “leerlingen”. Het aantal wenselijke ondersteuners wordt voor elke les op 3 geraamd.
 • Om de leerlingen te responsabiliseren zal nagegaan worden of hen een bescheiden bijdrage kan gevraagd worden (en welk bedrag). De Burgemeester zal zich hierover informeren.
 • De werkgroep zal de kandidaat leerlingen (6 personen hebben zich gemeld) uitnodigen op een ontmoeting op dinsdag 12 april te 10 uur samen met de lesgevers, in de bar van het Hooghuis, om te praten over wensen en aanpak.
 • De organisatie van een gespreksgroep met de numerieke kloof als één van de eerste thema's wordt ter sprake gebracht in het volgende artikel in de “1170”.

 

4.  Volgende artikel in de “1170” (eind mei)

De voorzitster zal een ontwerp opstellen (en voor correctie aan de leden voorleggen), met de volgende elementen:

 • een overzicht van wat de GAVS heeft bereikt;
 • een uitnodiging aan de 60-plussers op een ontmoeting met de GAVS om nader kennis te maken;
 • en, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, de aankondiging van een brief aan de 60-plussers, over een bijeenkomst ("gespreksgroep") waar ze kunnen praten over hun problemen (bij voorbeeld: de uitdagingen in verband met de groeiende invloed van het "digitale" in het leven van elke dag; wat doen om je uit je isolement te bevrijden?, enz.) en hun ideeën voor een betere kwaliteit van het leven.

De GAVS kan immers geen toegang krijgen tot het adressenbestand van de  60-plussers en daarom is verzending door de gemeente de voorgestelde aanpak. De burgemeester zal zich informeren over de technische haalbaarheid en over het standpunt van het College.

De burgemeester zal ook informeren over de datum waarop het artikel moet worden ingediend met het oog op een doeltreffende samenwerking met de eindredactie van de 1170.

Na ontvangst van het groene licht, zal Jos Dewint een ontwerpbrief opstellen en voor correctie aan de leden voorleggen.

5.  Het bijwonen van Gemeenteraden: beurtrol (3de dinsdag van elke maand, behalve juli en augustus)

Jos Strauven woont deze raden systematisch bij. Bovendien zal Rose Wouters de raad van 26 april bijwonen.

6.  Afspraak van de volgende statutaire vergadering en van de tussentijdse vergaderingen

De volgende statutaire vergadering vindt plaats op dinsdag 14 juni 2016,  om 09 uur, in de Raadzaal.

De volgende tussentijdse vergaderingen vinden plaats in de bar van het Hooghuis op :

 • dinsdag 19 april 2016,  om 09:30 uur, en
 • dinsdag 17 mei 2016,  om 09:30 uur.

 

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

7.  Diversen

Ontslag van Myriam Dupaix:

De burgemeester meldt dat de gemeenteraad vandaag zal overleggen over de gevolgen van het ontslag ingediend door lid Myriam Dupaix.

Tijdens een informele ontmoeting, deed Myriam haar vriendelijke groeten aan alle leden.

Wijkvergaderingen:

De burgemeester meldt dat het College een digitale Excel tabel gebruikt met het oog op een doeltreffende opvolging van de wijkvergaderingen. Zo is voor elk onderwerp duidelijk te zien welke aktie al werd ondernomen (welke resultaten werden geboekt).

Op voorstel van de GAVS, wordt overwogen deze tabel op de website van de gemeente te publiceren.

«CCCA 1170 GAVS »-pins:

Jos Strauven zal zich informeren over de kostprijs van de pins.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen:

Annie Segers getuigt over haar ervaring in de begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen