Notulen van de vergadering van 20 september 2016

Aanwezig: de heren Olivier DELEUZE en David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege, Mevrouwen Françoise BREBART, Annie SEGERS, Josiane VANDER SMISSEN, Rose WOUTERS, de heren Jos DEWINT, Thierry JONCKHEERE, Xavier LEROY, Jos STRAUVEN et Paul VAN HEDDEGEM

Verontschuldigd: Mevrouw Cécile VAN HECKE, waarnemend lid van rechtswege, Mevrouwen Anne-Marie CHAIDRON, Marianne LAUWERS, Monique LESLAU, Jeanne VANDER ROY en de heer Stany CARBONNELLE

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 14 juni 2016

De notulen worden goedgekeurd.

De Secretaris zal deze goedgekeurde notulen aan de Informatie dienst bezorgen met het oog op hun publicatie op de GAVS en CCCA pagina's van de gemeentelijke site.
 

2.  Stand van zaken van de projekten: Leren liplezen, Schenkingen en nalatenschap, Lessen in informatica voor senioren

Deze projekten worden besproken in de “1170” van September-Oktober. De infosessie en de conferentie staan bovendien in de agenda.

Aanvullende bijzonderheden:

 • Leren liplezen: de ervaring heeft aangetoond, dat het verwerven van deze vaardigheid een goede portie volharding vergt van de leerlingen.
 • Lessen informatica voor senioren:
  • Het volstaat dat de leerlingen per week één les van 2 uren volgen.
  • De lesgevers worden bijgestaan door 1 tot 2 vrijwillige assistenten.
  • Een bijzondere Tablet cursus wordt overwogen voor volgend jaar.
  • Er is een extra sleutel voor het leslokaal nodig. Sleutelmaker Pierre Clabots te Vorst zou die kunnen produceren.

De Voorzitster nodigt de leden uit zo vaak mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van de gemeente. Het Internationale feest van de senioren, georganiseerd door Stad Brussel, op 1 Oktober, wordt eveneens aanbevolen.

 

3.  Ontmoeting met “Vivre Chez Soi”

Om te onderzoeken welke diensten de GAVS zou kunnen verlenen aan “Vivre Chez Soi” zal een ontmoeting georganiseerd worden, door bemiddeling van de Voorzitter van de OCMW.

Een samenkomst met het voltallige personeel is praktisch moeilijk haalbaar. De eerste contacten zouden daarom gelegd worden met de directrice en met de verantwoordelijke voor de “Animergo”-animatie en met iemand die belast is met de zorgverlening.

 

4.  Betere bekendheid van de GAVS: pins, badges, flyers – stand van zaken

Het logo-design aangeboden door de heer DE PAEPE wordt onthaald met lovende kommentaar op de kwaliteit van de hedendaagse esthetiek ervan.

De Voorzitster zal aan de heer DE PAEPE vragen of hij het logo zou willen herwerken, rekening houden met de leesmoeilijkheden van inwoners die minder goed vertrouwd zijn met het bestaan van de GAVS of met het acroniem. Idealerwijze zou het moeten volstaan het logo te zien, om quasi onmiddellijk te beseffen, dat je een GAVS-document of -lid voor je ogen hebt.

Het vorige logo-voorstel waarover al eerder meermaals van gedachten werd gewisseld geeft een bruikbare illustratie van een inhoud, die je in één oogopslag begrijpt. Met de punten in het acroniem, is de uitvoering misschien wel een beetje log. Andere visueel storende details en het globaal evenwicht zouden ook mogen worden herbekeken. Vanzelfsprekend moeten de letters voldoende groot zijn, zodat ook de pins leesbaar zouden zijn.

De produktiekost, BTW niet inbegrepen, van de pins bedraagt 400,00 Euro (inclusief sjabloon en 100 pins).

 

5.  Afspraak van de volgende statutaire en tussentijdse vergaderingen

De tijdens vorige statutaire vergadering afgesproken data voor de rest van het jaar 2016 blijven ongewijzigd.

In 2017 zullen de statutaire vergaderingen plaats vinden : half maart, eind mei, half oktober en eind december (voor de aanvang van de Kerstvakantie).

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

6.  Diversen

6.1 Hernieuwing van de mandaten

Er wordt herinnerd aan de beslissing van 15/03/2016: “elk lid communiceert aan de burgemeester via e-mail, uiterlijk op 30 september 2016, of hij / zij wenst dat zijn / haar mandaat wel of niet zou worden verlengd”. Vier leden hebben al zo een e-mail verzonden.

Met uitzondering van Jos Dewint en Paul Van Heddegem, verklaren de aanwezige leden, dat zij een verlenging van hun mandaat wensen. Een bevestigende e-mail hoeven ze niet meer te sturen.

Paul Van Heddegem houdt zijn standpunt nog een tijdje in beraad.

Jos Dewint bevestigt de inhoud van zijn e-mail van 06/07/2016: hij wenst geen hernieuwing van zijn mandaat, maar hij blijft graag beschikbaar om een handje toe te steken, in het bijzonder in het raam van de ontmoeting met senioren en de terreinactoren, via gespreksgroepen.

De e-mails van de leden, die hun keuze nog niet formeel hebben medegedeeld, worden uiterlijk op 30 september 2016 verwacht op het adres odeleuze@wb.irisnet.be .

 

6.2 Artikel voor de volgend « 1170 » 

Aangezien de ontwerptekst uiterlijk op 04 oktober bij Mevrouw Frédérique Rouge moet zijn, wat een heel korte termijn is, kan het onderwerp van de gespreksgroepen beter verdaagd worden naar een latere editie.

Meerdere opeenvolgende “1170” gingen over de Lessen informatica voor senioren. Ook hier lijkt het verkieslijk de publicatie van de getuigenis van een leerling te verdagen.

De Voorzitster zal een ontwerptekst opstellen over de aktiviteiten van de GAVS en hem voor kommentaar toesturen aan de leden.

 

6.3 Onderwerpen voor de agenda van volgende tussentijdse en of statutaire vergaderingen

De volgende onderwerpen worden aangehaald:

 • Bankjes en groene ruimten.
 • Op zoek naar doeltreffende communicatieruimte. Onder meer met het oog op de organisatie van gespreksgroepen.