Notulen van de vergadering van 24 juni 2015

Aanwezig:  

De heren Olivier DELEUZE et David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege

Mevrouwen Françoise BREBART, Anne-Marie CHAIDRON, Jeanne VANDER ROY, Josiane VANDER SMISSEN, de heren Stany CARBONNELLE, Jos DEWINT, Xavier LEROY, Jos STRAUVEN, Paul VAN HEDDEGEM

Verontschuldigd: Mevrouw Cécile VAN HECKE, waarnemend lid van rechtswege, Mevrouwen Myriam DUPAIX, Marianne LAUWERS, Monique LESLAU, Annie SEGERS, Rose WOUTERS, de heer  Thierry JONCKHEERE

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18 03 2015

De notulen worden goedgekeurd.

2.   Beslissing over de organisatie  van gespreksgroepen rekening houdend met de informatie ontvangen van Stad Brussel en na het lezen van het document “VADA : marche à suivre – protocole de Vancouver” (zie tussentijds verslag van 20 mei)

 

Vijf exemplaren, bezorgd door het secretariaat van de Burgemeester, van het document “VADA : marche à suivre – protocole de Vancouver” worden rondgedeeld. Alle leden hebben het document gelezen en geven kommentaar. Samengevat:

 • Er wordt vastgesteld dat de methode zeer gestructureerd is. De vragen (de open vragen inbegrepen) zijn vooraf voorbereid. Dat moet er toe bijdragen dat geen enkel gespreksthema wordt vergeten en dat de resultaten van alle gespreksgroepen in één synthese kunnen worden gebundeld.
 • Er is de mooie logica van het protocol en van de andere kant zijn er de praktische vragen over de toepassing ervan in Watermaal-Bosvoorde:
  • Aan wie zullen we die vragen stellen? Welke senioren zullen deel uitmaken van de gespreksgroepen?
  • Hoe zullen we die deelnemers informeren en uitnodigen? Met een rondschrijven, met een artikel in de 1170?
  • Hoe hoog zal de kostprijs (inzet van mensen en Euro) zijn?  Zal die niet buitensporig zijn in verhouding tot de informatie die we hopen te vergaren?
 • De interessante dimensie van de gespreksgroepen, dat is de dialoog. De leden van de GAVS maken weliswaar deel uit van de seniorenbevolking en worden dus geacht – omdat zij het zelf meemaakten of meemaken - de meest voorkomende behoeften en aspiraties van de seniorenbevolking van onze gemeente te kennen. De dialoog binnen de gespreksgroepen bekoort, omwille van de ontmoeting met de andere; het is interessant (en soms heerlijk?) je gedachte zekerheden te toetsen aan wat wordt gezegd door diegenen die we zo goed menen te kennen.

 

Oplossingspistes en beslissingen:

 • Piste: we kunnen een meer informele en gezellige manier overwegen; bij voorbeeld tijdens etentjes waar de senioren zich ongedwongen en zonder protocol zouden uiten.

 

 • Beslissing: Xavier Leroy zal de leiding nemen van een denkgroep waarin ook Anne-Marie Chaidron en Paul Van Heddegem samenwerken om een voor-enquête te organiseren onder de leden van onze GAVS. Welke antwoorden geven zij op de vragen van het protocol van Vancouver? De volgende stappen worden overwogen:

 

 1. De vragen voorzien door het protocol worden bestudeerd en waar nodig aangepast.
 2. De aangepaste vragenlijst wordt (begin juli?) naar de leden verzonden met het verzoek de vragenlijst persoonlijk in te vullen en dan uiterlijk eind juli terug te sturen naar Xavier.
 3. Xavier stelt met zijn ploeg een syntheserapport op en stuurt het naar de leden.
 4. Tijdens de tussentijdse vergadering van de GAVS van woensdag 02 september om 10u:
  • bespreking van het syntheserapport;
  • nemen van beslissingen over de punten 5 tot 7.
 5. Uitnodiging aan de seniorenbevolking, gepubliceerd in de 1170, om tijdens de namiddag van xx/xx/2015 in het Hooghuis te komen luisteren naar de conclusies van de voor-enquête en daarop commentaar te geven en voorstellen te doen.
 6. De denkgroep en de GAVS bestuderen wat werd geleerd uit de ontmoeting in het Hooghuis en stellen een bondig rapport op met aktievoorstellen.
 7. Het bondig rapport wordt gepubliceerd in de 1170. De personen die wensen te reageren, worden uitgenodigd dat te doen binnen de X dagen.
 • Beslissing: Jos Dewint zal verder ingaan op de contacten gelegd door onze Voorzitster met Stad Brussel, om meer bijzonderheden te krijgen over hun toepassing van de gespreksgroepen (« focus groupes »). Hij zal de leden op de hoogte houden en hen uitnodigen van zodra hij een afspraak heeft met Stad Brussel.

3.  beslissing over een artikel met betrekking tot de senioren in de volgende “1170” en de eventuele organisatie van een daaruit voortvloeiende conferentie

Met het artikel en de conferentie wensen we de senioren te motiveren, om zich  in te zetten als mentor in generatieoverschrijdende mentorschaps-activiteiten, in samenwerking met de vereniging  “DUO For a JOB”.  Het is de bedoeling dat (vroeg-)gepensioneerden steun bieden aan jonge werkzoekende immigranten in hun zoektocht naar een job.

Aangezien het onthaal van immigranten een exclusieve bevoegdheid is van het OCMW, zullen de voorzitters van de GAVS en van het OCMW in deze aangelegenheid nauw samenwerken.

Het artikel in de 1170 mag de 1000 tekens niet overschrijden. Mocht deze ruimte onvoldoende blijken om generatieoverschrijdend mentorschap te bevorderen, dan zal de GAVS een alternatieve tekst overwegen. Bijvoorbeeld, een boodschap van de voorzitster over de door de GAVS gerealiseerde resultaten en de op til staande projecten.

4.   Balans over de ADMD conferentie

De conferentie was succesvol en werd bijgewoond door 90 personen (te vergelijken met een verwachte opkomst van 40 personen).

5.   Balans over het bijwonen van de wijkvergaderingen

Beslissing: de Burgemeester zal systematisch de verslagen en de via email uitgewisselde vragen en antwoorden aan de Voorzitster van de GAVS bezorgen.

6. Het bijwonen van Gemeenteraden: beurtrol (3de dinsdag van elke maand, behalve juli en augustus)

Meerdere leden betreuren dat, tijdens de Gemeenteraden die zij hebben bijgewoond, het al te vaak gebeurt, dat zij die het woord nemen dit met zo weinig stemvolume doen, dat zij onvoldoende hoorbaar en verstaanbaar zijn voor het publiek dat buiten het centrum van de vergaderruimte – en dikwijls bovendien achter de rug van de spreker – zit. Er worden oplossingen gesuggereerd: een micro voor elke spreker; één of enkele micro's die worden doorgegeven; de Raadsleden zijn meer bewust en attent op de aanwezigheid van het geïnteresseerde publiek.

Ter herinnering, het publiek heeft geen spreekrecht, zal niet rechtstaan om “luider alstublieft” te vragen en zal in stilte lijdzaam een openbare vergadering bijwonen, die het niet helemaal is.

Woendag 22 juli 2015 om 20 uur vindt een buitengewone Gemeenteraad plaats ter gelegenheid van de beëdiging van de ontvanger van de gemeente. Het publiek is welkom. Deze Raad kan 5 minuten duren maar ook veel langer; dat hangt af van de eventuele vragen en interpellaties.

 

7.  Afspraak van de volgende statutaire vergadering en van de tussentijdse vergaderingen

Aangezien de maanden juli en augustus – met “grote vakantie” en talrijke afwezigheden –  minder goed passen voor vergaderingen, kunnen we stellen dat een jaar slechts 10 echte werkmaanden telt. Daarom zullen we onze statutaire vergaderingen voortaan om de 2 ½ maanden houden.

De volgende statutaire vergadering vindt plaats op woensdag  14 oktober 2015,  om 10 uur, in de Raadzaal.

De volgende tussentijdse vergaderingen vinden plaats in de bar van het Hooghuis :

 • woensdag 02 september 2015,  om 10 uur, met belangrijk onderwerp : de bespreking van het syntheserapport van de antwoorden van de leden van onze GAVS op de vragen van het protocol van Vancouver (zie punt 2 van deze notulen);
 • woensdag  18 november 2015,  om 10 uur.

 

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

 8.  Diversen

 

Nihil

De vergadering vond plaats in een doeltreffende en vriendelijke sfeer.

Met vriendelijke groeten,

 

Jos DEWINT                                                                         Josiane  VANDER SMISSEN

 

Secretaris                                                                              Voorzitster