15.12.2015 - lastenverlaging voor lokale besturen

Motie betreffende de lastenverlaging voor lokale besturen.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissingen van de federale regering om de rsz verlaging voor werkgevers uitsluitend toe te passen voor de privésector;
Gelet op het standpunt van de verenigingen van steden en gemeenten: VVSG, VSGB en UVCW;
Vraagt
aan het college van schepenen en burgemeester om bij de federale regering aan te dringen de voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25% in het kader van de taks shift ook toe te passen op de contractuelen tewerkgesteld in de lokale besturen en op die manier als volwaardige werkgever aanzien te worden.
De Raad keurt de motie goed.
26 stemmers : 11 positieve stemmen, 6 negatieve stemmen, 9 onthoudingen