16.02.2016 - verwezenlijking van het project van Het Gewestelijk Expresnet

De Raad,
Gelet op de verschillende administratieve vergunningen betreffende de uitvoering van het Gewestelijk expres netwerk (G.E.N.) in Watermaal-Bosvoorde;
Gezien de acties 61 en 62 van de lokale agenda 21 van de gemeente Watermaal-Bosvoorde tijdens de zitting van de Gemeenteraad van 16 maart 2010 goedgekeurd;
Gezien de motie van 26 april 2011 betreffende de in gebruik name van de Arcaden stopplaats;
Gezien de motie van 18 juni 2013 betreffende het Brussels express netwerk;
Gezien de motie van 16 december 2014 betreffende het herinvoeren van een frequentie van minstens twee treinen per uur op de lijn 26 van NMBS tussen Halle en Vilvoorde;
Gezien de motie van 16 juni 2015 betreffende de uitvoering van het Gewestelijk Expresnet project op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde; 
Overwegende dat een belangrijk bouwwerf op de lijn 26 en de Arcaden stopplaats tussen 2005 en 2009 werd uitgevoerd;
Overwegende dat een tweede bouwwerf van de lijn 161, de stopplaatsen van Bosvoorde en Watermaal evenals de driehoek van Etterbeek sinds 2010 aan de gang is;
Overwegende dat de activiteit op de bouwwerven in Watermaal-Bosvoorde al meerdere maanden stil ligt terwijl talrijke aanpassingen en de afwerkingen moeten uitgevoerd worden;
Overwegende dat de leegstand van verschillende werken (bedekte tunnels, kades, stopplaats Arcaden, enz) een gevoel van onzekerheid veroorzaakt en het risico loopt dat er ernstige onburgerlijkheden worden gepleegd (tags, clandestien deponeren, indringen op de kades, enz);
Overwegende dat de afwerkingsafwezigheid van verschillende werken een impact heeft op het landschap van de gemeente;
Overwegende dat de afwerkingsafwezigheid een gebrek aan comfort voor de gebruikers is en bepaalde reizigers ontmoedigt die potentieel de trein zouden nemen, en het in het bijzonder in het station van Bosvoorde;
Overwegende dat het niet- realiseren van het tweede deel van de overdekte sleuf de inwoners van de wijken Archieven-Schallebijters geluidshinder bezorgt op de doorgangmomenten van de treinen;
Overwegende dat de bijzonder lange uitvoeringstermijnen van de bouwwerven bijdragen tot de vertraging van de werking van het regionale exprestrein netwerk;
Overwegende dat, ondanks het belang om de uitvoering van de bouwwerven op een gestaagd tempo voort te zetten, verontrustende termijnen werden aangekondigd aan de gemeente autoriteiten door afgevaardigden van Infrabel gedurende in de loop van het jaar 2015;
Overwegende dat door verschillende briefwisselingen van het College van de Burgemeesters en schepen en de motie van de Raad van 16 juni 2015, de gemeente Watermaal-Bosvoorde de snelle hervatting der bouwwerven heeft gevraagd;
Overwegende dat in zijn post die van 20 augustus 2015 is gedateerd en die op de motie van de Raad van 16 juni 2015 reageert, Mijnheer Luc Lallemand, afgevaardigde-beheerder van Infrabel, mededeelde dat het hem onmogelijk was om een definitieve planning vast te leggen, en naar het investering niveau van 2015-2019 verwees;
Overwegende dat in haar post die van 27 augustus 2015 is gedateerd en die op de motie van de Raad van 16 juni 2015 reageert, Mevrouw Jacqueline Galant, Federaal minister van mobiliteit belast met de NMBS, eveneens naar het investering niveau van 2015-2019 verwees;
Overwegende dat het College van de Burgemeester en Schepenen op 30 september 2015 aan Mijnheer Pascal Smet een schrijven heeft gericht, regionaal Minister van mobiliteit, die de organisatie van een vergadering met de vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten voorstelt die met de achterstand in verband met de GEN bouwwerken betrokken waren;   
Overwegende dat in zijn antwoord brief die van 18 december 2015 is gedateerd Mijnheer de Minister Pascal Smet, geen gevolg aan dit voorstel geeft; 
Overwegende dat de communicatie van het begin februari 2016 betreffende de voortzetting of niet van de bouwwerken verwarring heeft gezaaid en dat deze situatie een zeer groot onbegrip binnen het publiek creëert, en meer bepaald bij de bewoners die bij de bouwwerken betrokken waren;
Overwegende dat de federale Regering eraan heeft herinnerd dat het GEN een imperatief en een eis van zijn meerderheid programma was;
Overwegende dat de federale Regering de verschillende middelen momenteel onderzoekt die het mogelijk zullen maken om de inzet van vier volledige sporen van de lijnen 124 en 161 te verwezenlijken;
Overwegende dat de federale Regering vanaf vandaag probeert om de bestaande installaties tussen Brussel en Nijvel alsook tussen Brussel en Ottignies te optimaliseren;
BESLIST :
- wijst op zijn wil om het geheel van de aanpassingen uitgevoerd te zien overeenkomstig de vergunningen van stedenbouwkunde en meer bepaald: realisatie van het groen dak op de bedekte sleuf richting bos, van de toegangen en afwerkingen van het station van Bosvoorde, van het openbaar park op de bedekte sleuf naar Watermaal, van de Eland brug, van de herinrichting van de Hakhoutlaan, van de omgeving van het station van Watermaal en de doorgang onder de sporen alsook van geluidsschermen met landschap glacis;
- vraag een opheldering van de situatie en de aankondiging van redelijke termijnen voor een snellere hervatting van de werken; vraagt bijgevolg aan de federale regering om de financieringen te voorzien Infrabel toelatend om ondernemers voor de voortzetting van de werken aan te stellen;                                                                                                                            
- belast het college om een gesprek met Mevrouw de Minister Jacqueline Galant te verzoeken,
- vraagt dat de nieuwe uit te voeren fases van werven worden georganiseerd zodoende de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te verminderen, en het onderwerp worden van infovergaderingen en dat de diensten van de cel info-buurbewoners worden gehandhaafd.
- belast het College om zijn vraag bij de Regio te herhalen, betreffende de organisatie van een vergadering met de vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten die bij de achterstand in verband met de bouwwerken van het GEN betrokken waren.

Deze beraadslaging is gericht aan:
- Mevrouw Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en met het Staatsbedrijf van de Belgische Spoorwegen;
- De Heer Pascal Smet, Brusselse minister van het Vervoer;
- De Heer Jo Cornu, afgevaardigde beheerder van NMBS;
- De Heer Luc Lallemand, afgevaardigde beheerder van Infrabel.