17.12.2019 - Motie betreffende de klimaat - en leefmilieu nootoestand

De Gemeenteraad,

 1. Gezien de verschillende internationale verplichtingen van België[1]
 2. Gezien de interparlementaire resolutie inzake klimaat op 9 november 2018 door het Brusselse regionale Parlement aangenomen, dat de federale, regionale en communautaire regeringen vraagt om de richtlijnen van een transversale actie op klimatologisch gebied te leggen en om de Europese verplichting te eerbiedigen de emissie van gassen met broeikaseffect te blijven verminderen, door een verminderingsdoelstelling van 40% van de emissies vóór 2030 vast te leggen ten opzichte van de niveau's van 1990;
 3. Gezien de doelstellingen van het Geïntegreerde Nationale Plan Energie Klimaat op 19 december 2018 door het comité van overleg goedgekeurd, verenigend de Federale Staat en de deelentiteiten en in het Plan Lucht-Klimaat-Energie goedgekeurd op 2 juni 2016 door de Brusselse regionale regering;  
 4. Gezien verschillende verslagen ingediend door wetenschappelijke en academische milieus, over de onomkeerbare risico's, die onze planeet bij gebrek aan snelle acties, o.a. oploopt:  

- de twee recente verslagen van de  « de gevolgen van een hogere planetaire opwarming dan 1,5 °C » en « Klimatologische verandering en landmassa ». Aangezien deze verslagen bepalen dat het slechts door het verminderen is van de emissie van gassen met broeikaseffect in alle sectoren, dat men de wereldopwarming zal kunnen maximum beperken.

- het verslag van het IPBES Intergouvernementeel Platform biodiversiteit ecosystemen van 06 mei 2019, bewijst dat „de natuur gaat globaal genomen achteruit aan een ritme zonder precedent in de menselijke geschiedenis (sinds 1900, is het gemiddelde gehalte van de lokale soorten in het merendeel van de grote landhabitat verminderd met minstens 20% gemiddeld), dat het niveau van de uitdoving van de soorten sneller gaat, wat al voortaan ernstige gevolgen voor de menselijke bevolkingen veroorzaakt, en dat wij bezig zijn om de grondslagen zelf van onze economieën aan te tasten, van onze middelen van bestaan, de voedselveiligheid, de gezondheid en de levenskwaliteit in de gehele wereld te eroderen “.

 1. Overwegende dat de maatregelen van vermindering en aanpassing drager van talrijke co-winsten kunnen zijn, vooral betreffende gezondheid en vermindering van de luchtvervuiling en van het scheppen van niet-demoraliserende arbeidsplaatsen;
 2. Overwegende dat de ecologische en energie transitie ons economisch model zal impacteren en daarom een bijzondere aandacht van de overheid noodzakelijk zal worden om bepaalde economische actoren namelijk de kwetsbaarste te ondersteunen;
 3. Overwegende dat de armste publieken, levend in onzekere huisvestingen en in kwetsbare gebieden, over het algemeen het meest getroffen worden door de klimatologische schokken en de beschadiging van het milieu;
 4. Overwegend de analyse van de Wereldbank die van mening is dat de 30 komende jaren, het aantal klimatologische vluchtelingen meer dan 140 miljoen zal belopen;
 5. Overwegend de verschillende manifestaties voor het klimaat van de laatste maanden         (« Claim for the climate », « Youth for Climate », en « Rise for the climate ») die indrukwekkende menigten op nationaal en internationaal niveau, namelijk bij de jongeren hebben gemobiliseerd;
 6. Overwegende dat een van de eisen van deze bewegingen de verklaring van de klimatologische urgentie is, d.w.z het feit om toe te geven dat de bescherming van het klimaat en het milieu een belangrijke inzet van de 21e eeuw is, die een prioriteit van de politieke agenda moet worden met snelle en ambitieuze concrete maatregelen voor het klimaat; om te beginnen op plaatselijk niveau;
 7. Overwegend de wezenlijke rol dat de plaatselijke entiteiten in de bestrijding van de klimatologische onregelmatigheid moeten spelen gezien het concrete en directe effect van hun beleidsmaatregelen op hun gebieden;
 8. Overwegende dat de gemeente Watermaal-Bosvoorde al actief is inzake energiebesparing door zijn follow-up-programma van het verbruik van de openbare gebouwen en productie van groene energie (die tussen 2003 en 2019 tot een daling van 40% van de CO2 emissie in overeenstemming met het Europese doel voor 2030 heeft geleid, en aldus een economie van 320.000 Euro per jaar) en door zijn voluntaristische beleid het mogelijk gemaakt heeft om de vloot van de gemeentevoertuigen te vervangen door voertuigen die minder gassen uitstoten met broeikaseffect, en dat haar inspanningen nog versterkt moeten worden.

De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde vraagt :

Aan de Raad van de Europese Ministers van:

 • Een politiek akkoord te smeden tussen de Lidstaten teneinde, onder meer maatregelen, een belastingheffing voor de vliegtuigen kerosine voor de internationale vluchten in te voeren, door alle maatschappijen te verplichten, ongeacht hun nationaliteit, met vluchten met vertrek in of naar Europa, teneinde de bestrijding van de klimatologische opwarming te financieren;

Aan de Europese Commissie van:

 • Ten volle zijn verantwoordelijkheden van « Hoedster van de Verdragen » uitoefenen door op de strikte naleving door alle Lidstaten van de dwingende doelstellingen toe te zien die de Europese Unie zich in verband met zijn geïntegreerde benadering van bestrijding van de klimatologische opwarming heeft gesteld; namelijk met betrekking tot het aandeel van 20% van het energieverbruik dat van hernieuwbare energiebronnen moet afkomstig zijn;
 • De klimatologische toepasselijkheid van de begroting van de Europese Unie versterken, door de doelstellingen van de emissie vermindering van gassen met broeikaseffect in de verschillende actieprogramma's van de Europese Unie te integreren (coherentie, landbouw, transport, onderzoek) teneinde de overgang naar een Europese economie met lage koolstof te versnellen en een klimatologische analyse van de genomen beslissingen voorstellen;

Aan de federale regering van:

 • Het wetsvoorstel ondersteunen om de algemene doelstellingen van het klimatologische beleid van België vast te leggen;
 • De « Paris Proof Coalition » van de 8 meest ambitieuze Europese landen vervoegen die voor een directe stijging pleiten van de Europese doelstellingen voor vermindering van de gassen met broeikaseffect tegen het jaar 2030;
 • Een debat beginnen over het invoeren van een belastingstelsel dat het klimatologische effect in overweging neemt;
 • Het aanbod van het openbaar vervoer bevorderen en opvullen teneinde het comfort, de frequentie en het netwerk van het gebied van de Brusselse Regio en van zijn achterland te verbeteren om reële modale shift toe te laten;

Aan de regering van de Federatie Wallonië-Brussel van:

 • De pedagogische initiatieven stimuleren betreffende de bestrijding van de klimatologische opwarming en de instorting van de natuurlijke ecosystemen in de scholen, teneinde de leerlingen te ondersteunen in hun ambitie om bewuste, opgeleide en verantwoordelijke actoren tegenover deze primordiale inzet van de 21e eeuw te zijn;

Aan de regering van de Brusselse Regio van:

 • Zich volledig aan de toepassing van de principes verbinden die door de wet worden bepaald en deel te nemen, om de algemene doelstellingen van het klimatologische beleid betreffende België vast te leggen vanaf de goedkeuring door de Kamer van volksvertegenwoordigers, en om de collectieve verplichtingen voor het klimaat te verwezenlijken; De begonnen inspanningen die ter gelegenheid van de oprichting van de lage emissie zone in Brusselse Regio voortzetten, om de uitstoot van de auto's te verminderen die op de fossiele energiebronnen beroep doen en werkelijke mobiliteit alternatieven opstellen met lage emissie voor de personen die over bescheiden inkomsten beschikken;
 • Het aanbod van het openbaar vervoer bevorderen en versterken om het comfort, de frequentie en het netwerk in de Brusselse Regio te verbeteren tot een echte modale shift;
 • Het plan Good Food vergroten en zijn toepassing voortzetten door zich de financiële en grond middelen voor zijn toepassing te verschaffen;
 • De toepassing van een geïntegreerd fiets beleid voortzetten en om zich de financiële middelen voor de toepassing van het Good Move plan te verschaffen;
 • Een snellere renovatie verzekeren van het geheel van de regionale openbare gebouwen om het energiebeleid ervan te verbeteren, en ook om een maximum groene energievoorziening te waarborgen;
 • De middelen geven aan de gemeenten om de infrastructuren, de openbare huisvestingen en de gebouwen te vernieuwen, en om het energiebeleid ervan te verbeteren, evenals om een maximum groene energievoorziening te waarborgen door het URE investering plan te verlengen en te intensiveren en/of via SIBELGA (centrale markt Interfin, enerclick, enz);
 • De aanvraagprocedures van stedenbouwkunde toelatingen vergemakkelijken in geval van zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen plaatsing en van isolatie van de gevels en het dak;
 • Aanbieden van een regelgevingskader voor het beleid van de afvalstoffen en de hulpbronnen, in een geest van relocatie en vermindering van het milieueffect alsook de verspilling bestrijden;

Aan het college van de Burgemeester en Schepenen van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van:

 • Het voortzetten van de maatregelen uit de Verklaring van Algemeen Beleid, teneinde het hoofd te bieden aan de klimatologische urgentie en voor het milieu en de koolstof neutraliteit beogen tegen het jaar 2050;
 • De inspanningen op gemeenteniveau voortzetten en vergroten:  
 • het energieverbruik van de gemeentegebouwen blijven verminderen, met inbegrip van de huisvestingen en de scholen, hun dekking door de plaatselijke productie van hernieuwbare energie opdrijven en innoverende projecten verwelkomen om 100% groene energie te bereiken;
 • het gebruik bevorderen van materialen met laag effect voor het milieu voor de nieuwbouw en renovatie en aansporen tot de recycling en de terugwinning; ervoor zorgen de bodems zo weinig mogelijk waterdicht te maken;
 • de infrastructuren blijven ontwikkelen om de verplaatsingen te voet en fiets in de gemeente via de fiets boxen en de beschermde fietstrajecten namelijk te bevorderen en veilig te stellen, de opstelling van een krachtig en aangepast openbaarvervoersnetwerk voort te zetten en de burgers evenals de ondernemingen ertoe aan te zetten om het openbare vervoer te gebruiken, en om car-sharing te praktiseren en de mogelijkheden te bestuderen om telewerk onder gunstige omstandigheden te doen. Deze doelstellingen in het toekomstige Gemeenteplan van Mobiliteit inschrijven;
 • in de gemeentevloot, de minst verontreinigende en impacterende voertuigen veralgemenen, en alternatieven voorstellen namelijk door de stijging van het aantal fietsen ter beschikking van het gemeentepersoneel voor de professionele verplaatsingen
 • de inspanningen betreffende verbruik en duurzame productie vergroten, en de voedsel- en materiële verspilling bestrijden, wanneer het nog niet het geval is, een gezonde en duurzame voeding in de crèches, de scholen, de verblijven voor senioren bevorderen;
 • de inspanningen betreffende milieu accentueren door:
 • beogen om het concept „nul afvalstof“ binnen de gemeente-instellingen te bevorderen, bij de bevolking en de handelaars, evenals bij de gemeentegebeurtenissen, drinkbaar waterpunten in de gemeente op te stellen en „een ressourcerie“ te plannen;
 • de plaats van de natuur in de stad verhogen en de bomen en groenruimtes beschouwen als wezenlijke infrastructuren in alle aanpassing projecten teneinde de biodiversiteit te stimuleren, maar ook teneinde tegen het de milieuverontreiniging te strijden en de hitte eilandjes dynamisch maken en om de temperatuur te verminderen tijdens de hittegolven;
 • de scholen in hun activiteiten van milieu-opvoeding steunen, het klimaat, aan de biodiversiteit en in het aanleren van de zachte mobiliteit, alsook in hun methodes voor het verkrijgen van kwaliteitslabels zoals « Eco-Schools » ondersteunen;
 • de integratie van de met het milieu verband houdende en sociale clausules in de Overheidscontracten en de selectie van de prestatieplichtigen binnen de reglementering op de Overheidscontracten versterken;
 • werken op transversale wijze binnen het hele gemeentebestuur door over globale en transversale politieke projecten na te denken, die een duurzame, transitie toelaten, democratisch, solidair en enthousiast voor een eerbiedige maatschappij voor de aarde en van zijn inwoners;
 • Erop toezien dat het geheel van de bevolking, in het bijzonder de breekbaarste en de meeste gekwetste, gelijk zouden zijn voor de doelstellingen door deze motie nagestreefd.
 • De verenigingen en de initiatieven ondersteunen met betrekking tot gevoelig maken en om de met het milieu verband houdende en economische transitie op het grondgebied van onze gemeente te bevorderen


[1] In het bijzonder:

 • de Conventie inzake biologische diversiteit (CDB) goedgekeurd op de top van de Aarde in Rio de Janeiro in 1992,
 • de Kader Conventie van de VN op de klimatologische veranderingen ondertekend in New York op 9 mei 1992,
 • het Kyoto Protocol op de Kader Conventie van de VN op de klimatologische veranderingen, dat in Kyoto wordt ondertekend, op 11 december 1997,
 • het Akkoord van Parijs, van 12 december 2015 ondertekend op de 21ste Conferentie van de Partijen (COP) op de Kader Conventie van de VN op de klimatologische veranderingen,
 • de Richtlijn 2009/28/CE van 23 april 2009 inzake promotie energiegebruik afkomstig van hernieuwbare bronnen.