17.12.2019 - Motie over de inzet van Watermaal-Bosvoorde om geweld tegen vrouwen te bestrijden en vrouwenmoorden te erkennen

De Gemeenteraad,

Gezien de Overeenkomst van de Raad van Europa over de preventie en de bestrijding van het geweld ten opzichte van de vrouwen en het huiselijk geweld, onder de naam « Verdrag van Istanbul » dat door België wordt geratificeerd, op 14 maart 2016;

Gelet op het inwerkingtreding rondschrijven in 2006, herzien in 2015 betreffende het misdadige beleid over geweld binnen het koppel, het rondschrijven « Zero Tolerantie » genoemd ;

Overwegende dat het Verdrag van Istanbul dwingend is en dat België verplicht is om zijn beschikkingen toe te passen;

Overwegende dat het Verdrag van Istanbul het geweld ten opzichte van de vrouwen definieert zoals een schending van de mensenrechten en een gender discriminatie;

Overwegend de noodzaak om de actie van de verschillende niveau's van bevoegdheden in België te coördineren om het huiselijk geweld en féminicide doeltreffend te bestrijden

Overwegende dat de gemeente van Watermaal-Bosvoorde moet deelnemen aan de toepassing van deze overeenkomst;

Overwegende dat het geweld ten opzichte van de vrouwen en de meisjes vandaag volgens UNO « één van de meest verspreide overtredingen van de mensenrechten vormt, de meest aanhoudende en de meest verwoestende in de wereld » ;

Overwegende dat het nationale actieplan (NAP) tegen het geweld dat op het gender is gebaseerd, dat de Staat, de Gemeenschappen en de Regio's verenigt 2015-2109 nog niet werd vernieuwd;

Overwegende dat in 2018 in Franstalig België, meer dan 9.000 oproepen door het platform « Beluisteren echtelijk geweld » werden behandeld;

Overwegende dat talrijke gevallen van geweld zich niet in de statistieken terugvinden;

Overwegende dat féminicide als volgt wordt gedefinieerd: «  de moord van één of meer vrouwen of meisjes door hun vrouwelijke conditie » ;

Overwegende dat féminicide nog altijd niet in de Belgische strafcode wordt erkend;

ondanks herhaalde vragen van associaties van bestrijding van het geweld tegen de vrouwen

Overwegende dat volgens een associatieve telling, er 1 féminicide alle 10 dagen in België in 2018 is geweest;

Overwegende dat er nog altijd geen officiële telling van féminicides in België is, terwijl het om een verplichting gaat die uit het Verdrag van Istanbul voortvloeit;

Overwegende dat het nodig is om te strijden tegen het alledaags maken van het geweld maar ook tegen het verschijnsel van « secundair slachtofferschap » [1] aanwezig binnen de diensten en instellingen waar een vrouw slachtoffer van geweld beroep op doet;

Overwegende dat op 25 november de internationale dag voor de uitroeiing van het geweld ten opzichte van de vrouwen is en dat het nodig is om een sterk signaal te geven tijdens deze dag;

DE GEMEENTERAAD VAN WATERMAAL-BOSVOORDE BESLUIT:

Artikel 1

Om aan het college te vragen:

 • om voorloper te worden in de preventie en de bestrijding van het geweld gepleegd op vrouwen door namelijk aan de gemeenteraad een toepassingsplan voor te leggen van de overeenkomst van Istanbul op plaatselijk niveau;
 • om een scabinale bevoegdheid te creëren betreffende de vrouwenrechten;
 • om een opleiding voor de gemeenschapwachten op te stellen teneinde ze gevoelig te maken en ze te vormen rond het openbaar bestoken op de straat. In de tijd, al onze gemeenteagenten gevoelig te maken voor het bestoken;
 • om aan de scholen te vragen om, de leerlingen te sensibiliseren in verband met de opvoeding voor het leven, relationeel, affectief en seksueel (EVRAS), aan de kwestie van het gepleegde geweld op vrouwen;
 • om gebeurtenissen (tentoonstellingen, debatten, colloquia…) te bevorderen in de culturele plaatsen, de scholen, de besturen of de drukke plaatsen van de gemeente teneinde in ruime mate voor deze problematiek gevoelig te maken;
 • om, met inachtneming van de personen, de ruimte van een muur te wijden, in een symbolische plaats van Watermaal-Bosvoorde, aan de geschiedenis van vrouwen slachtoffers van echtelijk geweld, teneinde ze uit de anonimiteit te halen;
 • om het zicht van alle initiatieven die op plaatselijk niveau (SAPV, CEFAS, CPCF, familieplanning…) zijn opgesteld in de verf te zetten namelijk via specifieke displays op de plaatselijke aanplakborden, in de culturele centra, de bibliotheken, de wijk huizen van en PCS.
 • om de gemeentevlag op 25 november op symbolische wijze halfstok te hijsen als herdenking voor vrouwen slachtoffers van féminicide in België en in de wereld;

Artikel 2

Om aan de Burgemeester, lid van het Politie college, evenals aan de gemeenteraadsleden te vragen die eveneens lid van het Politie college zijn op de toepassing van de overeenkomst van Istanbul te werken in onze zone van Politie, en om toe te zien op de bewustmaking van onze politiemannen aan de bestrijding van het geweld gepleegd op vrouwen, vooral in een gezichtspunt om de registratie van de klachten aanzienlijk te verhogen.

Artikel 3

Om aan het geheel van de bevoegde macht niveau's te vragen om werkelijke, globale en gecoördineerde nationale beleidsmaatregelen uit te voeren, die alle relevante maatregelen insluiten om alle gedekte vormen van geweld te voorkomen en te bestrijden door het toepassingsgebied van het Verdrag van Istanbul, en om een globaal antwoord op het geweld ten opzichte van de vrouwen aldus aan te bieden;

Om het federale Parlement te verzoeken om snel een ambitieus juridisch arsenaal ter bestrijding van het geweld gepleegd op vrouwen goed te keuren naar het voorbeeld van die die in Spanje wordt ontwikkeld en om féminicide in de strafcode te erkennen;

Om aan de federale regering te vragen:

 • om een coördinatieorgaan aan te duiden wat betreft de politiek tegen het geweld gepleegd op vrouwen of, bij gebrek, om een interministeriële bespreking op touw te zetten die alle machtniveau's hergroepeert;
 • om de middelen van de actieve multidisciplinaire centra op dit gebied te stabiliseren en uit te breiden teneinde aan de behoeften te beantwoorden en om deze centra te veralgemenen, rekening houdend met hun goede resultaten met betrekking tot het indienen van klacht;
 • om zijn beleid van bestrijding van het geweld te verlengen dat op het gender is gebaseerd door het opstellen van een nieuw nationaal actieplan (NAP), dat de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Regio's voor 2020-2024 verenigt;
 • om prioritair de bestrijding van het geweld op de vrouwen gepleegd in de volgende kaderaantekening van volledige veiligheid op te nemen, evenals in het volgende nationale veiligheidsplan, door ze te vergezellen van de aanvullende middelen.

De Gemeenteraad vraagt aan het College van de Burgemeester en Schepenen om deze motie door te geven aan het Federale Parlement, het Regionaal Brussels Parlement, het Vlaamse Parlement, het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, aan de Eerste Minister, aan de Minister van Justitie, de Brusselse Minister-President, aan de Brusselse Staatssecretaris van Gelijke kansen, aan de Minister-President van de Federatie Wallonië Brussel, aan de Minister van de Vrouwenrechten, aan het college en de raad van Politie van de Zone Ukkel/Watermaal -Bosvoorde/Oudergem.


[1] negatieve reacties jegens het slachtoffer van een agressie van de personen met wie zij over de agressie spreekt, ze in vertrouwen neemt of hulp vraagt .