18.04.2023 - Motie om te eisen dat de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in aanmerking worden genomen in de procedure voor de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de exploitant van Brussels National Airport - Brussels Airport Company (BAC) – voor 08/07/2023 een aanvraag moet indienen bij de Vlaamse gewestelijke autoriteiten voor de verlenging van de milieuvergunning van de luchthaven, vergezeld van een milieueffectrapportage, aangezien de huidige vergunning in juli 2024 afloopt;

Gelet op het decreet van 25/04/2014 betreffende de milieuvergunningen, volgens hetwelk de Vlaamse gewestelijke autoriteiten bevoegd zijn voor het onderzoek van dit soort vergunningsaanvragen en, in het bijzonder, voor de organisatie van het openbaar onderzoek dat in het kader van dat onderzoek is voorzien;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/02/2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten, in uitvoering van het decreet van 25/04/2014 betreffende de milieuvergunningen, waarbij de door de BAC ingediende aanvraag voor een milieuvergunning verplicht wordt gesteld omdat in het Vlaamse Gewest voor de exploitatie van elke luchtvaartbaan langer dan 800m een dergelijke vergunning vereist is;

Overwegende dat de Vlaamse overheid van plan is een openbaar onderzoek en informatievergaderingen te organiseren die enkel bestemd zijn voor de inwoners van de twee gemeenten waar de luchthaven is gelegen - Zaventem en Kortenberg - en de twee aan de luchthaven grenzende gemeenten - Steenokkerzeel en Machelen;

Gelet op Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13/12/2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;

Gelet op artikel 26 van het regeringsdecreet van 27/11/2015 tot uitvoering van het decreet van 25/04/2014 betreffende de milieuvergunning, dat bepaalt dat elke natuurlijke of rechtspersoon tijdens het openbaar onderzoek zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren, langs analoge weg of via het omgevingsloket, kan meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag zal worden uitgevoerd;

Overwegende dat, hoewel de luchthaveninfrastructuur zich op het grondgebied van het Vlaamse Gewest bevindt, de exploitatie van de luchthaven, met name de start- en landingsbanen, hinder veroorzaakt voor de bewoners van de luchthaven die in andere dan de hierboven vermelde gemeenten wonen, ook al liggen deze gemeenten niet in het Vlaamse Gewest;

Overwegende dat de inwoners van de Brusselse gemeenten, zoals Watermaal-Bosvoorde, door bijna 50% van de opstijgende vliegtuigen worden overvlogen;

Overwegende dat deze vliegbewegingen een rechtstreeks gevolg zijn van de luchthavenactiviteit;

Overwegende dat deze cijfers in 2023 waarschijnlijk opnieuw zullen stijgen tot in de buurt van die van vóór de pandemie;

Overwegende dat de Brusselse gemeenten en de gemeente Watermaal-Bosvoorde in het bijzonder moeten worden beschouwd als het "betrokken publiek" bij het exploitatieproject, zoals bedoeld in Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13/12/2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;

Overwegende dat de gemeenten publiekrechtelijke rechtspersonen zijn en derhalve hun zienswijzen, opmerkingen en bezwaren kunnen meedelen overeenkomstig artikel 26 van het regeringsbesluit van 27/11/2015 ter uitvoering van het decreet van 25/04/2014 betreffende;

Overwegende dat ook de inwoners van de gemeente hetzelfde recht kunnen uitoefenen om hun zienswijzen, opmerkingen en bezwaren kenbaar te maken;

Gelet op artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015 tot uitvoering van het decreet van 25/04/2014 volgens hetwelk "indien de bevoegd administratie vaststelt dat het voorwerp van de vergunningsaanvraag aanzienlijke gevolgen kan hebben voor mens en milieu in een andere regio (...) of indien het bevoegd gezag van die andere regio een verzoek maakt dar zal de bevoegd administratie de vergunningsaanvraag voor advies ter beschikking stellen van het bevoegd gezag".

Gelet op het decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (bekend als het "DABM"-decreet), dat in artikel 4 bepaalt dat "indien uit de kennisgeving (tot het uitvoeren van een milieueffectenstudie) blijkt dat het project aanzienlijke gevolgen kan hebben voor mens en milieu (...) in andere regio's of indien (...) de regio's een verzoek doen, brengt de administratie het project ter kennis van de bevoegde autoriteiten van de (...) betrokken regio's, met een aanvraag om hun opmerkingen aan de administratie mee te delen".

Overwegende dat ook het Brussels Gewest als overstroomd gewest zijn opmerkingen en bezwaren met betrekking tot de af te geven milieuvergunning kenbaar moet maken en de belangen van zijn inwoners moet verdedigen;

 

Vraagt de Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde aan de :

  • de Vlaamse regering om een openbaar onderzoek te organiseren dat betrekking heeft op alle Brusselse gemeenten die hinder ondervinden van de exploitatie van de luchthaven;
  • de Brusselse regering om officieel te eisen dat het Vlaams Gewest haar op de hoogte brengt van de aanvraag voor een milieuvergunning en de impactstudie en om, na overleg met de gemeenten en inwoners van het Gewest, een gedetailleerd advies over de vergunningsaanvraag mee te delen;

 

Aan het college van burgemeester en schepenen :

 

  • om, na overleg met de inwoners, een advies uit te brengen aan de Vlaamse gewestelijke overheid ter gelegenheid van het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag;
  • indien nodig, alle acties voor de bevoegde jurisdicties te overwegen om ervoor te zorgen dat zijn recht en dat van zijn inwoners om deel te nemen aan het openbaar onderzoek worden gerespecteerd;
  • de Vlaamse minister van Leefmilieu, mevrouw Zuhal DEMIR, proactief mee te delen dat de gemeente geraadpleegd wenst te worden.

 

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

26 stemmers : 25 positieve stemmen, 1 onthouding.

Onthouding : Jan Verbeke.