20.02.2018 - Motie mbt het wetsontwerp betreffende de machtiging tot woonstbetreding.

De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde,
Overwegend het feit dat de Commissie voor de binnenlandse zaken van de Kamer deze dinsdag 23 januari 2018 het wetsontwerp heeft onderzocht dat de huisbetredingen toestaat om een persoon in illegaal verblijf aan te houden;
Overwegend het feit dat de wet al aan de veiligheidsmacht de volle mogelijkheid aanbiedt om in te grijpen en om iedere persoon te controleren die vermoed wordt de openbare orde te bedreigen;
Overwegende dat het wetsontwerp ten doel heeft de wet te wijzigen, zodanig dat de onderzoeksrechters bijna in de verplichting worden geplaatst om deze huiszoekingen toe te laten;
Overwegende dat de woonplaats onschendbaar is volgens artikel 15 van de Grondwet, dat de uitzonderingen aan de onschendbaarheid van de woonplaats het striktst zijn en dat de onderzoeksrechter slechts een huiszoekingsbevel geeft in verband met een overtreding of een strafinstructie en niet voor een administratieve procedure;
Overwegende dat het grondwettelijk Hof, in zijn recent arrest 148/2017 van 21 december 2017 bepaalde beschikkingen van de potpourri II wet, censureert en juist de mogelijkheid annuleert om tot een huiszoeking over te gaan via een mini-instructie in deze termen:
« Door de ernst van de inmenging in het recht op naleving van het privéleven en het recht op onschendbaarheid van de woonplaats, besluit het Hof dat de huiszoeking, in de huidige toestand van het recht van de strafprocedure, slechts in verband met een instructie toegestaan kan worden. De huiszoeking via de mini-instructie in verband met de informatie toelaten zonder aanvullende garanties te voorzien om het recht op verweer te beschermen schendt het recht op naleving van het privéleven en het recht op onschendbaarheid van de woonplaats »;
 
Overwegende dat deze redenering a fortiori van toepassing is in verband met een administratieve procedure;
Overwegende dat het wetsontwerp de personen in situatie van illegaal verblijf stigmatiseert door het fundamenteelste recht op verweer af te schaffen en door een administratieve procedure aan een strafprocedure te assimileren;
Overwegende dat het recht op naleving van het privéleven en het recht op onschendbaarheid van de woonplaats fundamentele principes zijn die belangrijk zijn om te beschermen;
  • Verzoekt het federale Parlement om het wetsontwerp in kwestie te verwerpen;
  • Verzoekt de federale Regering om haar positie te heroverwegen ten aanzien van de verschillende adviezen tot hiertoe uitgebracht door de Raad Van State, de orde van de advocaten, de vakbondsassociatie van de magistratuur en de verschillende burger verenigingen (CNCD, De Liga van de rechten van de Mens, Ciré…);
  • Belast het College om deze motie over te brengen naar de Heer Voorzitter van de Kamer, aan de verschillende hoofden van parlementaire fracties, de Heer de Eerste Minister, de Heer de Minister van het Binnenlandse zaken en de Heer de Minister van Justitie.