20.02.2018 - Motie betreffende "Watermaal-Bosvoorde Gastvrije Gemeente".

De Gemeenteraad,
Overwegend de wil van de burgers om van Watermaal-Bosvoorde een gastvrije gemeente te maken en hun wens een motie tekst voor te stellen aan de Gemeenteraad;
Overwegende dat het belangrijk is dat deze tekst die in de Gemeenteraad wordt gestemd, het voorbereidingswerk over de grond en de vorm weergeeft die voorafgaand door de burgers werd uitgevoerd;
Gezien dat er een zeker aantal aanwezige elementen in deze motie in onze gemeente al zijn toegepast en dat het echter wenselijk is om het principe ervan opnieuw te bevestigen;
Gezien de vermeerdering van de crisissen en conflicten, dictaturen, oorlogen, de financiële wereldcrisis en de klimaat veranderingen in de wereld, met gevolg dat vrouwen, mannen en kinderen aanzetten tot steeds gevaarlijkere migratiewegen, vaak ten koste van hun leven;
Overwegende dat de westerse landen een historische en actuele verantwoordelijkheid dragen in verschillende van deze wereldwerkelijkheden;
Gezien dat de meeste migraties gebeuren binnen de zuiderse landen, zonder een grens over te steken, of naar de naburige landen en een zeer gering aantal migreert naar Europa. ;
Gezien dat Europa en de wereld een periode beleven waar de migranten steeds meer als bedreiging voor onze maatschappij worden beschouwd, waar bepaalde politieke antwoorden eerder verkiezen muren op te richten dan bruggen, waar de schipbreuken in de Middellandse Zee van jaar tot jaar stijgen, dat bepaalde Europese landen alléén zijn om de ontvangst van de aankomende migranten in ons werelddeel het hoofd te bieden, dat de oriëntatie in Europa talrijke burgers bezorgd maken er een regressie van de geschiedenis en een ontkenning van de waarden zien, die de gronden het Europa van de naoorlogse periode hebben;
Gezien dat vele personen, bij uitwijzing of vrijwillige terugkeer, hun leven wagen;
Gezien dat de migraties de wereld hebben gesmeed en het blijven doen, dat zij gekozen of gedwongen zijn - of zoals het vaak het geval is – een beetje van de twee, dat de migraties een kans en een potentieel voor onze maatschappij kunnen vormen voor zover een actief beleid van ontvangst tot standbrenging komt ;
Gezien het feit dat de opvang van migranten niet het enige feit is van de federale machten, dat het samen-leven ook het niveau is dat het dichtst bij de burgers ligt dat de gemeente vormt, dat het op dit niveau is dat de gezelligheid, de ontmoeting kan worden opgebouwd tussen alle burgers van een gemeente, dat de gemeenten ook het verschil kunnen maken door op lokaal niveau de gastvrijheid te bepleiten;
Gezien de noodzaak om, in alle initiatieven, met het statuut van slachtoffer in onzekere situatie van de betrokkenen rekening te houden;
Gezien dat de gemeenten - zelf in een beperkt kader - een handelingsvrijheid marge hebben om de migranten toe te laten beter ontvangen en ondersteund te worden, ongeacht hun statuut;
Gezien dat de gemeente instellingen het eerste niveau zijn waarnaar de burgers zich richten, dat het vertrouwen zoveel in de politie als de administratieve diensten fundamenteel is voor het goed samenleven, en dat men een vertrouwen breuk moet vermijden die de diensten zou verhinderen om zo goed mogelijk te werken, dat het om de politie, de scholen, of de nabijheidsdiensten van de Gemeenten gaat
Overwegende dat tot nu toe minder beroep is gedaan op Watermaal-Bosvoorde dan op andere gemeenten door zijn sociaaleconomische voedingsbodem;
Gezien, dat de gemeente en het OCMW van Watermaal-Bosvoorde al een reeks initiatieven hebben genomen om voorwaarden voor ontvangst op te stellen met name ;
•             door het eerste lokaal initiatief (LOI) voor Niet begeleide minderjarige vreemdelingen te creëren (NBMV) in Brussel in 2011, dat hun een kader en aangewezen begeleiding verzekert;
•             door de capaciteit van ontvangst van de NBMV te verhogen in 2015 en (gaande van 10 tot 15 NBMV ten laste genomen en begeleid) door een LOI voor gezinnen te creëren;
•             door te voorzien, in de renovatie van een OCMW gebouw, 3 huisvesting eenheden specifiek gewijd, aan NBMV, die ILA moeten verlaten omdat zij 18 jaar zijn geworden;
•             door zich bij een initiatief van AIS Delta aan te sluiten om een gebouw in beheer te nemen dat intergenerationele huisvesting zal ontvangen waarvan een deel eveneens aan oude NBMV zal gewijd worden;
•             door huisvestingen ter beschikking te stellen om gezinnen op de dool te ontvangen die werden uitgewezen;
•             door een collecte van materiële giften te lanceren bestemd voor de verenigingen belast met de integratie van de asielzoekers en de vluchtelingen;
•             door een informatie en bewustmaking zitting te organiseren naar de gemeente diensten die in contact komen met de migranten;
•             door regelmatig, langs het Culturele Centrum la Vénerie, gebeurtenissen te organiseren om de sensibilisering op de thematiek van de migraties te versterken;
•             door integratie in de toewijzingsverordening van de gemeentehuisvestingen, de mogelijkheid aan de personen zonder- verblijftitel om zich in te schrijven op de wachtlijst;
•             en door op de website van de gemeente een geheel van informatie te geven die de inwoners toelaat, die het wensen, de migranten en de vluchtelingen helpen ontvangen.
 • door een specifieke begeleiding te bieden voor de verbannen vrouwen via VZW Woman' do
Overwegende dat een betere ontvangst het verschil kan maken in het integratie traject van de migranten door hun alle kansen te geven en hun toe te laten integrerend deel van het lokale leven te zijn.
De Gemeenteraad,
1. NEEMT de ferme resolutie om de fundamentele rechten van de aanwezige migranten op hun grondgebied te eerbiedigen,
2. VERPLICHT zich tot concrete acties met betrekking op:
2.1 De bevolking sensibiliseren op de migraties en de ontvangst van de andere en, onder andere:
 • de bewustmaking versterken van de leerlingen van de gemeentescholen, van de jeugd organisaties en van de actieve groepen over de gemeente;
 • opvolging van de bewustmaking en de opleiding van de ambtenaren van de dienst bevolking, van de wijk agenten aan de rechten van de vreemden, de verscheidenheid en de naleving van de andere;
 • opvolging van de steun van de burger initiatieven, van de vrijwilligers die de vreemden en nieuwkomers van de gemeente willen ter hulp komen;
 • organiseren en ondersteunen van interculturele samenkomsten en momenten aangaande afbouw van de vooroordelen ter attentie van alle residenten van de gemeente (Belgisch, Europees, buitenlands met of zonder papieren). Een van deze samenkomsten zou een breed en participatief gemeentefeest onder het moto van de gastvrijheid en de samenkomst kunnen zijn om de verplichtingen van de gemeente bijvoorbeeld tijdens de internationale dag van de migranten bekend te maken;
 • de aanwezige culturele verscheidenheid op de gemeente en de samenkomst van de bevolkingen bevorderen;
 • de plaatselijke ondernemingen over de rechten van de migranten en hun toegang tot de arbeidsmarkt inlichten;
 • sensibilisering van de onroerende goederen eigenaars voor de naleving van de wetten inzake discriminatie voor de huisvesting, en door ze gevoelig te maken van het belang van de sociale vastgoedmaatschappijen - AIS en VZW’s die de onzekere huurovereenkomsten ondersteunen;
 • bemoedigen van een klimaat van wederzijds respect, van vertrouwen, en van convivialiteit in de gemeente.
 
2.2 De ontvangst en het verblijf van de migranten verbeteren met inachtneming van de menselijke rechten door, onder andere:
   2.2.1 Ontvangst
 • een administratieve ontvangst van kwaliteit voor de buitenlanders die in de gemeente wonen en nieuwe aankomers
 • handhaving van voldoende loketten, ambtenaren en uurroosters op uniform gemaakte wijze voor de hele bevolking, Belgisch, Europees of extra- Europees
2.2.2 Informatie van kwaliteit
 • Momenten van informatie organiseren over de diensten/georganiseerde toelagen in de gemeenten ter attentie van alle residenten (Belgisch, Europees, buitenlands met of zonder papieren);
 • Aandachtig zijn voor de bemiddeling experimenten die in andere gemeenten worden gevoerd om de toepasselijkheid te evalueren een gemeentebemiddelaar te creëren ;
 • Een juiste en spontane informatie verspreiden en permanent toegankelijk web/affiches        /papieren… over de verblijfsprocedures (waarvan de regularisatie vragen), van huwelijk/ wettelijk samenleven, van toegang tot de nationaliteit, de juridische hulp, de dringende geneeskundige steun, de bestaande diensten binnen de gemeente en zich ervan overtuigen dat de buitenlanders de procedures begrijpen;
 • De bestaande informatie ter beschikking stellen verspreid door organisaties zoals het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en het "CIRE"  in de talen die door de migranten worden gebruikt.
 • Het gebruik van de diensten van sociaal tolken en interculturele bemiddeling voor de gemeentewerknemers vergemakkelijken.
 • Alle buitenlanders informeren over de mogelijkheid om zich op de kiezerslijsten via de plaatselijke verenigingen, loketten, van het mededelingenblad in te schrijven. 
 • Op het welkom blad van de Website en door alle communicatie middelen meedelen dat de personen hun formulier per post kunnen verzenden, zoals voorzien in het rondschrijven, en dat de verenigingen de formulieren kunnen ophalen.
 
2.2.3 Naleving van de procedures en de rechten en steun in deze methodes
 • Op de naleving van de vastgestelde wettelijke termijnen toezien (onderzoeken van woonplaats, inschrijvingen binnen de gemeente, overmaken van de dossiers aan de andere besturen onder meer het Bureau van vreemdelingen en de regio's, afgifte van de berichten van ontvangst en bijlagen, vernieuwing van verblijfsvergunningen,…) ;
 • De kosteloosheid toepassen op de documenten waar geen federale belasting op is, bv. voor de personen zonder sociale inkomsten of met sociale uitkeringen met bewijs.
 • Geen aanvullende voorwaarden eisen die niet door de wet zijn voorzien (bv het gebruikelijk certificaat in geval van huwelijk, onmogelijk te verkrijgen voor bepaalde geboortelanden …) in het kader van het aanvraag van administratieve documenten.
 • Waakzaam zijn in de radiatieprocedures en de weder inschrijvingsprocedure door de gemeente vergemakkelijken
 • Het recht op Privacy en familieleven respecteren bij de registratie van de verklaringen van huwelijk, samenleven en erkenning van vaderschap. (Niet systematisch argwaan tonen,  uitstel en de verwijzing naar de Procureur des Konings  maar een globale en evenredige analyse van elke situatie uitvoeren)
 • Snel aan de hoofdzakelijke belanghebbende de informatie van het Vreemdelingen Bureau mededelen om te lange termijnen te vermijden.
 • De informaties van het Vreemdelingen Bureau ten laste nemen om overdreven kosten van advocaten voor een eenvoudige aanvraag van inlichtingen betreffende de status van het dossier te vermijden;
 • Een follow-up opstellen door de gemeente van de persoon die een regularisatie vraag heeft binnen gediend teneinde deze te steunen in zijn administratieve stappen, huisvesting, levensonderhoud middelen…
2.2.4 Insluitsel van de migranten
 • De oriëntatie naar de cursussen van FLE (Frans Vreemde Taal) of NT2 (Nederlands vreemde taal) systematiseren;
 • Een volledige informatie geven over de integratie trajecten;
 • De diensten van het OCMW voorstellen en naar de bevoegde instellingen oriënteren zoals het Huis van de Werkgelegenheid, VDAB en de ondernemingsloketten;
 • Een informatie van kwaliteit geven betreffende de Belgische nationaliteit, op verzoek van de personen een historisch certificaat van de adressen uitreiken en toezien op het goede procedure begrip door de belanghebbenden.
 
2.2.5 specifieke ontvangst van de asielzoekers en de vluchtelingen
 • In het kader van de overgang van de materiële steun naar de financiële steun, een verpersoonlijkte begeleiding blijven waarborgen en herinstallatiesteun.
 • Alle initiatieven volgen en ontwikkelen in het kader van de LOI voor  NBMV met onder andere :
  • specifieke aandacht voorbehouden voor de NBMV (niet vergezelde minderjarige vreemdelingen) door aangepaste huisvesting en ontvangst te waarborgen;
  • de lokale bevolking in kennis stellen van de mogelijkheid om voogd te worden van NBMV’s;
  • het schoolinsluitsel van de vluchtelingen kinderen en van NBMV bevorderen ;
  • de samenkomsten van de inwoners en de residenten van ILA bevorderen;
  • informatie zittingen tussen inwoners en residenten van ILA organiseren;
  • solidariteit initiatieven van de plaatselijke bevolking naar de residenten van de centra veroorzaken.
2.3 De fundamentele rechten van de personen zonder papieren naleven, onder meer, op de volgende domeinen:
2.3.1 Toegang tot een huisvesting
 • Door alle mogelijke middelen een huisvestingsalternatief voor de bewoners zoeken, door onder meer de volgende middelen aan te wenden:
  • de verplichting nakomen om een lijst van de onbezette gebouwen op hun grondgebied bij te werken en deze lijst over te maken aan de Regio.  Eventueel de actie in beëindiging en/of de regionale vorderingsbeschikking van de lege particuliere gebouwen gebruiken in verband met de behoefte aan huisvesting van de personen zonder papieren gestructureerd in collectief.
 • De verenigingen gespecialiseerd in tijdelijke bezetting begeleiden via het opstellen van een overeenkomst van onzekere bezetting door als bemiddelaar met de eigenaars van onbezette gebouwen te fungeren
 • De gespecialiseerde verenigingen verbinden met de groepen bewoners in geval van bezetting. De toegang tot urgentie onderdak ook aan de personen zonder papieren toelaten
 
2.3.2 Toegang tot de gezondheid
 • Informeren via de OCMW website, o.a. over de procedures van toegang tot DGH
  • Toegang tot de dringende geneeskundige kwaliteitshulp vergemakkelijken:
 • ten laste name van de eerste geneeskundige consultatie;
 • vergoeding van tandzorgen;
 • vermindering van de noodzakelijke stappen voor het verkrijgen bij OCMW van de urgentie geneeskundige kaart en ook door een begeleiding van de persoon te waarborgen;
 
2.3.3 Toegang tot het onderwijs en vorming
 • De inschrijving van de personen zonder papieren toelaten in de scholen van sociale promotie, de bibliotheken, de sportcentra van de gemeente;
 
2.3.4 Arrestatie
Aangezien de plaatselijke politie onder de rechtstreekse autoriteit van de burgemeester staat:
 • De naleving van de nationale en internationale wettelijke teksten garanderen, zoals bv:
  • Nauwkeurig de oproepingsredenen in de post aangeven die door de gemeenten aan de personen zonder papieren wordt gericht, zoals de uitspraak van het Conka arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen België in 2002 wijst
  • Het doen naleven van artikel 15 van de Grondwet die het principe van de onschendbaarheid van de woonplaats stipuleert door tot geen enkele arrestatie zonder mandaat van de rechter in de woonplaats van een persoon zonder papieren over te gaan, zoals listen te gebruiken die ten doel zouden hebben het fundamentele principe van de onschendbaarheid van de woonplaats te omzeilen
  • aan de gemeentepolitie niet toelaten (op order van het VB) om tot de arrestatie van personen over te gaan die een vraag van familiehereniging hebben ingediend en de non arrestatie van de personen na te leven die zich in deze procedure bevinden en/of die een of meerdere kinderen hebben, die op het gemeente grondgebied wonen.
 
 • geen operaties van identiteitscontrole baseren op basis van een etnische profilering;
 • het statuut van de slachtoffers doen primeren bij een klacht door een persoon zonder papieren bijvoorbeeld, de werkgevers misbruikers, echtelijk geweld, bedreigingen enz wordt ingediend
 • de vraag aan de federale regering om de oprichting van een gesloten centrum op te geven bestemd voor gezinnen en kinderen en dit in overeenstemming met de internationale conventie betreffende de rechten van het kind, door ons land geratificeerd.
 
2.3.5 En op algemene wijze
WEIGEREN van elke terugplooi op zichzelf, discriminerende amalgamen en woordenwisselingen die van migranten “zondebokken” maken en duizenden personen in zones van non-recht opsluiten;
VRAGEN aan de bevoegde Belgische overheden om hun Europese verplichtingen inzake herlocalisatie en hervestiging van de vluchtelingen ten volle na te komen en zich solidair te verklaren met de gemeenten in Europa of elders geconfronteerd met een belangrijke ontvangst van vluchtelingen;
Neemt de vaste resolutie, verplicht zich en verklaart zich Gastvrije Gemeente.