20.03.2018 - Motie om een groene weg aan te leggen langs de spoorlijn nr 26 tussen DELTA en MOENSBERG.

De Gemeenteraad,
Gezien het Lucht-klimaat-energie-plan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedkeurde op 2 juni 2016;
Gezien het vervoersplan 2017-2020 van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS);
Gezien de studies en projecten die BELIRIS langs de spoorweglijnen financiert, met name langs lijn nr. 26 en lijn nr. 161;
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 september 1993, met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen, dat BELIRIS instelt, alsook op de lopende besprekingen over bijvoegsel nr. 13 hierbij;
Gelet op het gewestelijke IRIS 2-plan dat de zachte mobiliteit beoogt aan te moedigen;
Gelet op het tegen 2020 te verwachten netwerk van afzonderlijke fietsvoorzieningen dat op 30 april 2015 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd goedgekeurd;
Gelet op de ontwerpovereenkomst tussen het Gewest en INFRABEL met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de spoorwegbermen door INFRABEL aan het Gewest;
Erop gelet dat deze nieuwe groene strook pleisterplekken zoals het Terkamerenbos, de universitaire campussen of het CHIREC, ... met elkaar zou verbinden;
Erop gelet dat de “spoorwegwandeling” die over de gemeente Oudergem loopt, tot aan DELTA, eventueel tot aan MOENSBERG (Ukkel) zou kunnen worden verlengd en tal van groene ruimten met elkaar zou verbinden;
Gelet op de aanwezigheid van verscheidene scholen in de nabije omgeving van deze spoorweglijn nr. 26;
Erop gelet dat de schoolvervoerplannen duurzame verplaatsingen promoten;
Erop gelet dat de zachte vervoersmodi het wegverkeer verlichten en dat ze op die manier mee zorgen voor een verminderde uitstoot van broeikasgassen en van luchtverontreinigende stoffen;
Erop gelet dat de zachte vervoersmodi de levenskwaliteit bevorderen, met name omdat ze minder lawaai genereren;
Erop gelet dat de aanleg van de spoorwegbermen door hun tracé en hun geringe oneffenheid voor snelle verbindingen zal zorgen;
Gelet op de aanwezigheid van meerdere treinstations op deze lijn en erop gelet dat de aanleg van de bermen de intermodaliteit tussen bijvoorbeeld trein en fiets zal faciliteren;
Gelet op de haalbaarheidsstudie van Dessins & Construction uitgevoerd in opdracht van Leefmilieu Brussel;
Gelet op de overheidsopdracht met betrekking tot “l’étude technique pour la réalisation d'une voie verte entre Moensberg (Uccle) et Delta (Auderghem)” (technische studie voor de realisatie van een groene strook tussen Moensberg (UKkel) en Delta (Oudergem)) die op 12 oktober 2017 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie;
Verzoekt de gemeenteraad het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om:
  1. Zo snel mogelijk de noodzakelijke studies te verrichten om het mogelijk te maken een groene, comfortabele fiets- en wandelstrook aan te leggen langs spoorweglijn nr. 26 tussen Moensberg en de Delta-site, alsook langs lijn 161 tussen Delta en het station van Etterbeek; ervoor te zorgen dat de geplande ontwikkelingen in het kader van deze studies alle nodige garanties bieden op het gebied van openbare veiligheid, landschapsbescherming en bestaande privé-eigendommen en ontwikkeling van de biodiversiteit;
  2. De budgets vast te stellen voor de uitvoering van het project tegen 2020, zoals bepaald in het regeringsbesluit van 30 april 2015;
  3. Deze werkzaamheden als project rond zachte mobiliteit te laten noteren in het bijvoegsel 13 van BELIRIS.
  4. De overeenkomst tussen de partijen te ondertekenen waardoor de spoorwegbermen kunnen worden aangewend om groene stroken aan te leggen.
De gemeenteraad verzoekt het Schepencollege van Watermaal-Bosvoorde een afschrift van deze motie te bezorgen aan de:
  • Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Gewestelijk minister van Mobiliteit;
  • Gewestelijk minister van Leefmilieu;
  • Voorzitter van het overlegcomité van BELIRIS, alsook aan zijn directeur-generaal;
  • Voorzitter van de raad van bestuur van INFRABEL, alsook aan zijn afgevaardigde bestuurder.