20.10.2015 - Plan voor duurzame oplossingen inzake overvliegen

motie betreffende de steun te brengen door de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan het plan voor duurzame oplossingen inzake overvliegen, opgemaakt door de burgerlijke vereniging "Pas Question"

De Gemeenteraad,

Gezien hun moties van 25 maart 2014 betreffende de hinder gecreëerd door het luchtverkeer en van 19 mei 2015 tot betrekking van duurzame oplossingen in verband met de hinder van het luchtverkeer boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van zijn rand;

Overwegend het belang van de bestaande vliegverkeer polen voor de economische, commerciële, culturele, toeristische ontwikkeling van een hoofdstad, een regio, een land en van de Europese Unie;

Gelet op de Europese regeling n°598/2014 betreffende het opstellen van regels en procedures betreffende de invoering van exploitatie beperkingen verbonden aan de geluidshinder in de luchthavens van de Unie in kader van een evenwichtige benadering, die op 13 juni 2016 van kracht zal zijn.

Overwegende dat deze regeling de toepassing van de geluidshinder beleidsmaatregelen van de luchthavens ingewikkelder zal maken en dat er dus urgentie is;

Overwegend het geluidsmilieuverontreiniging niveau, de aanslagen op de volksgezondheid en de veiligheid risico's met betrekking tot de aanwezigheid van de luchthaven van Brussel-Nationaal (Brussels-Airport) in directe nabijheid van een dichtbevolkt gebied;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27/05/1999 betreffende het lawaai door het vliegverkeer genereert en de strafrechtelijke en administratieve sancties, voorzien door deze in geval van niet-naleving van de geluidshinder waarden die door zijn artikel 2 worden bepaald;

Overwegende dat de wettigheid van dit besluit vele malen door de Raad van State, de burgerlijke rechtbanken, het Constitutionele Hof en het Hof van Justitie van de Europese Unie werd bevestigd;

Overwegende dat bepaalde luchtvaartmaatschappijen systematisch de administratieve boetes aanvallen die door Leefmilieu Brussel worden opgelegd, zodat het bedrag van de onbetaalde boetes vandaag 13,5 miljoen € overschrijdt;

Gezien de invorderingsprocedures (verplichtingen) gestart in 2012 door de Brusselse Regering en gesystematiseerd vanaf 2014;

Gezien het beleid inzake spreiding van het vliegtuiglawaai ingeleid door het plan Anciaux in 2004 en bevestigt door de plannen Schouppe (2008 en 2010) en Wathelet (2012- 2014);

Overwegende het feit dat dit beleid niet was gebaseerd op de zorg tot bescherming van het milieu en de volksgezondheid en niet als centraal doel had het aantal overvlogen personen zoveel mogelijk te minimaliseren;

Overwegende dat de grondplanning maatregelen (ruimtelijke ordening, urbanistische regels, geluidsisolatie van de woningen en schadevergoeding van de eigenaars) geadviseerd door de Organisatie van de Internationale Burgerlijke Luchtvaart en de Europese Unie en elders toegepast in Europa en in de wereld niet werden toegepast;

Overwegende dat de tenuitvoerlegging van deze compensatie programma's zeer aanzienlijke kosten zouden veroorzaken door het hoge aantal personen momenteel door de geluidshinder van de vliegtuigen getroffen;

Overwegend het moratorium ingevoerd door de federale Regering op basis van het arrest van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van 31/07/2014;

Overwegende dat zelfs ten gevolge van de toepassing van het moratorium een opstijgend vliegtuig van de luchthaven van Brussel-Nationaal 5 keer meer hinder veroorzaakt dan een vliegtuig dat van het merendeel van de grote Europese luchthavens opstijgt;

Overwegende de stijging van het vliegverkeer in verband met de ontwikkeling van de luchthaven activiteiten (namelijk de grote toestellen richting Azië) bijdraagt tot winst vermindering in verband met de toepassing van het moratorium;

Overwegende dat talrijke gemeenten (Evere, Schaarbeek, Etterbeek, Oudergem, St. Pieters Woluwe, St. Lambertus Woluwe, Molenbeek, Brussel-stad, Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Terhulpen,…) de impact blijven ondergaan of het bij de opstijging of de landing is, dit zelfs na de toepassing van het moratorium;

Overwegend de geleden hinder door de inwoners van de Bezemhoek wanneer, bij wind van Noord/Oost, de baan 01 voor de landingen wordt gebruikt;

Overwegende dat het gebruik van deze baan, die over dichtbevolkte zones vliegt, in tegenstelling met baan 25, kunstmatig werd verhoogd door verlagen van de wind normen in 2004 (plan Anciaux);

Overwegend het succes van talrijke structurele maatregelen ter verbetering en vermindering van de negatieve effecten van de luchthavens activiteiten door de vier elementen van de evenwichtige benadering (geluidsvermindering aan de bron, planning en grondbeleid, operationele procedures tot beperking van geluidsoverlast, operationele beperkingen), zoals bijvoorbeeld in Luik, Charleroi, Amsterdam, München, Wenen, Manchester, Toulouse, Sydney of Arlanda (Zweden) toe te passen,…;

Gezien de benchmarking studie van de bureaus ANOTECH en ATECH van 20/04/2015 betreffende de uitbating van luchthavens met internationale roeping om de geluidsoverlast te voorkomen en te verminderen;

Overwegende dat na afloop van een vergelijking met 10 andere luchthavens, deze studie uitwijst dat het aantal personen aan het lawaai blootgesteld, hoger is in het geval van Brussel-Nationaal dan elders, enerzijds « omdat de gebruikte routes een zeer sterke impact hebben op de bevolking » en anderzijds omdat « noch de planning en het grondbeleid, noch de geluidsisolaties door deze luchthaven niet in acht genomen worden terwijl het effect aan de grond er zeer belangrijk is »;

Gezien de noodzaak om structurele en duurzame maatregelen in te stellen, op korte middellang en lange termijn teneinde het lawaai effect van deze luchthaven te verminderen;

Gezien de inzet van de overeenkomst van de federale Regering « een structurele en definitieve oplossing uit te werken » voor het probleem van het overvliegend luchtverkeer;

Gezien het plan voor duurzame oplossingen inzake overvliegend luchtverkeer dat door de vereniging « Pas Question » werd gepresenteerd, op een openbare vergadering op 13 oktober 2015 in aanwezigheid van meer dan 600 burgers heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat dit plan namelijk voorstelt:

- de verplaatsing van de baan 25L van 1,8 km naar het Oosten;

- een groter gebruik, in overgangsperiode, van de baan 19R om het gebruik van de baan 25R te beperken;

- de afschaffing van de Ring route en de Kanaal route;

- de afschaffing van de vluchten tussen 6:00 en 7:00 uur en tussen 22:00 en 23:00 uur en met der tijd, een totale afschaffing van de nachtvluchten;

- de beperking van de goederenvervoer activiteiten van de luchthaven;  

- de wijziging van het benaderingstracé van de vliegtuigen;

Overwegende dat dit plan het mogelijk zou maken om met 72% het aantal overvlogen personen te verminderen;

Overwegend de lopende discussies binnen de federale Regering betreffende een wetsontwerp inzake de uitwerkingsmanieren, de bepalingen, de validatie van het geheel van de luchtvaart procedures in België;

De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde:

Herhaalt zijn solidariteit ten opzichte van alle personen die lijden onder de geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer;

Betreurt dat de opeenvolgende federale regeringen nooit het spreidingsprincipe van lawaai bevat in het plan Schouppe van 2008 en 2010 en uitgevoerd in 2012 door de Heer Wathelet ter discussie hebben gesteld, noch besloten hebben structurele maatregelen toe te passen;

Steunt het plan dat duurzame oplossingen presenteert inzake luchtverkeer en door de burger vereniging « Pas Question » is uitgewerkt;

Vraagt aan de federale Regering:

 • om diepgaand de snelle toepassing van de maatregelen van dit plan te bestuderen, zoals:
  • de exploitatie uurroosters van de luchthaven wijzigen, zodanig dat de dag activiteiten tussen 7:00 en 22:00 uur plaatsvinden (eerder dan tussen 6:00 en 23:00 uur);
  • de nachtvluchten geleidelijk afbouwen;
  • het besluit geluidshinder van het Brussels Hoofdstelijk Gewest van 25/05/1999 te eerbiedigen;
  • onmiddellijk en zonder uitstel de nieuwe banen en luchtprocedures toepassen die het mogelijk maken om de dichtbevolkte zones te vermijden en het aantal slachtoffers van de luchthinder te minimaliseren;
  • vanaf vandaag, in verband met de investeringen in de infrastructuren, de verplaatsing van baan 25L voorbereiden, van minimum 2 km naar het Oosten van de huidige baandrempel;
  • de delokalisering organiseren van de vrachtbedrijven, momenteel aanwezige charters en lowcost op Zaventem naar de regionale luchthavens;
  • op Brussels Airport de luidruchtige of slecht onderhouden en minder zekere niet- conforme vliegtuigen verbieden;
 • het systematisch toepassen van de procedure « Noise abattement » met snel stijgen (NAPD1) voor alle opstijgingen en van de landing procedure in onafgebroken afdaling (CDO);
 • om een onafhankelijke controle instantie te creëren belast met de naleving van de vlucht procedures en gemachtigd tot sanctioneren ten opzichte van de luchtvaartmaatschappijen;
 • om terug te keren naar de historische windnormen (8 knopen rugwind en 15 knopen zijwind, zonder rekening te houden met de rukwinden) voor de banen 25, zodanig het gebruik van baan 01 voor de landingen te beperken;
 • om het bedrag van de luchthavenbelastingen geïnd door de regering op het niveau van die van de Duitse en Franse belastingen te verhogen (d.w.z 85 M€/jaar meer voor de Staat) en ze bestemmen aan beleidsmaatregelen voor geluidshinder.
 • om te garanderen dat het wetsontwerp betreffende de uitwerkingsmanieren, de bepalingen, de validatie van het geheel van de luchtvaart procedures in België niet het invoeren van de lijst met voornoemde structurele oplossingen verhindert; 

 

Vraagt aan de Brusselse Regering:

 • om de invorderingsprocedures van de gemoeten boetes voort te zetten voor de overtredingen van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstelijk Gewest van 27/05/1999;
 • om de mogelijkheid te onderzoeken om de normen van geluidshinder in dit besluit te verscherpen, evenals een verhoging van het boetes bedrag;
 • om een sonometer te plaatsen voor meting van de ondergane hinder door de inwoners van de Bezemhoek door de landingen op baan 01.