20.10.2020 - Motie betreffende de werf van de MIVB op de Delleurlaan.

De Gemeenteraad,

Gezien het door het Gewest ontwikkelde Good Move-plan, waarover in de Gemeenteraad voor het eerst is gestemd;
Gezien het feit dat Delleurlaan onder de regionale jurisdictie valt, hoewel het zich op het grondgebied van W-B bevindt;
Rekening houdend met het belang van de verbetering van de mobiliteit en de bevordering van multimodaal vervoer in het Brussels Gewest;
Gezien de absolute noodzaak om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen, of het nu gaat om fietsers of voetgangers;
Aangezien de recente werkzaamheden van de MIVB met het oog op de vervanging van de rails in noodgevallen zijn stopgezet door BXL-Mobility;
Overwegende dat dit werk heeft geleid tot het kappen van 19 bomen tot nu toe;
Overwegende dat het recent ontwikkelde fietspad zich momenteel in het werkgebied bevindt en dat het oude fietspad nu nog minder begaanbaar is dan voorheen;
Gezien de huidige wortels die het bestaande fietspad beschadigen, zal het moeten worden verwijderd;
Gezien het feit dat dit ernstige milieu-incident toch de weg opent naar een diepgaande reflectie over een nieuwe wegontwikkeling en meer bepaald over de mogelijkheid van een vrijliggend en veilig fietspad;
 
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde
  • verzoekt de gewestelijke instanties en autoriteiten, de minister-president, de minister van Mobiliteit, de MIVB en de BXL-Mobiliteit, compenserende maatregelen te nemen voor de schade die wordt veroorzaakt door de werkzaamheden van de MIVB aan de Delleurlaan;
  • herhaalt zijn verzoek om de herontwikkeling zo snel mogelijk te laten plaatsvinden om het huidige voetgangers- en fietsgebied veilig en uitvoerbaar te maken voor zowel voetgangers als fietsers;
  • vraagt dat op basis van de feedback van de huidige tijdelijke regelingen de mogelijkheid wordt geanalyseerd om een voetgangersfietsgebied in de neerwaartse richting te creëren;
  • verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen deze motie te doen toekomen aan de Minister-President van het Gewest, de Minister van Mobiliteit, de voorzitter van de raad van bestuur van de MIVB en de algemeen directeur van de MIVB.