21-05-2019 - Motie met betrekking tot de steun van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde voor het eisenboek van het gemeenschappelijke vakbondsfront

Openbare zitting
De Raad,
Sinds september 2018 is het gemeenschappelijke vakbondsfront van het CGSP-CSC-SLFP, dat de werknemers van de 19 gemeenten, 19 OCMW's, 5 openbare ziekenhuizen van het IRIS-netwerk en verschillende verenigingen "chapitre 12" vertegenwoordigt, een mars begonnen om de eisen van de lokale ambtenaren te laten horen ;
 
Gezien de voornaamste eisen :
- een algemene verhoging van 10% van de plaatselijke ambtenarenschalen
- een passage van niveau E agenten in de schaal van niveau D ;
- de terugkeer van de toekenning van de sociale programmering (eindejaarspremie) naar de plaats waar deze werd ingetrokken;
- een beleid van massale staturisering van agenten in de lokale overheidsdienst;
- het scheppen van werkgelegenheid die de werkloosheid gedeeltelijk zal verminderen, maar ook de arbeidstijd zal verminderen, terwijl de sociale verworvenheden worden gehandhaafd en de werklast wordt verminderd;
- arbeidsomstandigheden die de veiligheid van de werknemers garanderen en hen in staat stellen om met een redelijke psychosociale werkbelasting te werken, zonder het spook van permanente stress en herhaalde burnouts;
 
Overwegende dat de vakbondsdelegatie zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2019 over dit onderwerp heeft uitgesproken en dat er geen verzet van de fracties van de Raad is geuit;
 
Volgens de cijfers van Comité C en zoals vermeld in het memorandum van de sociale partners met de vertegenwoordigers van de autoriteiten in Comité C, blijken de lokale en regionale ambtenaren in dezelfde regio te kampen te hebben met loonverschillen van 6 tot 45% voor A-niveaus, 4 tot 28% voor B-niveaus, 3 tot 41% voor C-niveaus en 4 tot 23% voor D-niveaus;
 
Aangezien de salarisschalen van de gemeenten al meer dan 10 jaar niet meer zijn verhoogd (voor E-D-C-niveaus) en bijna 15 jaar voor B en A-niveaus, met als gevolg dat deze agenten, afgezien van automatische indexaties, hetzelfde salaris verdienen als op dat moment, terwijl de kosten van levensonderhoud aanzienlijk zijn gestegen;
Verder rekening houdend met het feit dat de kosten van levensonderhoud in Brussel (huur, voedsel, consumptiegoederen, onderwijs van kinderen en vele andere) veel hoger liggen dan elders in België en dat een dergelijk loonverschil onhoudbaar is;

Deze loonverschillen maken de Brusselse lokale overheden minder concurrerend op de arbeidsmarkt, waardoor het steeds moeilijker wordt om competent personeel aan te werven en te behouden, vooral in het licht van de concurrentie van andere overheden, zowel particuliere als publieke, die hun werknemers hogere lonen en extralegale voordelen toekennen;
 
Overwegende dat het belangrijkste gevolg van deze moeilijkheid om gemotiveerde kwaliteitsmedewerkers aan te trekken en te behouden, de essentie van de lokale openbare diensten in gevaar brengt, omdat de kwaliteit en de diversiteit van de dienstverlening aan de burgers niet wordt gegarandeerd;
 
Overwegende dat de uitvoering van deze eisen een perfecte samenwerking vereist tussen de Brusselse lokale overheden en de toezichthoudende macht van het Gewest, met name door middel van gewestelijke financiële steun;
 
BESLUIT
1. de hierboven beschreven eisenboek van de vakbond te ondersteunen;
2. een gecoördineerde aanpak te ondersteunen tussen de 19 gemeenten met het oog op de harmonisatie van het statuut van de lokale ambtenaren, in het kader van een daartoe opgericht overlegorgaan (HV IWG, enz.)
3. de conclusies van bovengenoemde aanpak binnen de 19 gemeenten aan de gewestelijke regering toe te zenden, met het oog op het verkrijgen van een financiële tegemoetkoming van de gewestelijke regering om de schaal van de betrokken agenten te verhogen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 13 positieve stemmen, 12 onthoudingen.
Onthoudingen : Hang Nguyen, Jean-François de Le Hoye, Alain Wiard, Philippe Desprez, Cécile Van Hecke, David Leisterh, Sandra Ferretti, Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Laurent Van Steensel.