21-05-2019 - Motie tegen de opsluiting van minderjarigen in gesloten centra: "Je sluit een kind niet op. Punt uit.

Openbare zitting
De Gemeenteraad,
Overwegend de Internationale Overeenkomst betreffende de rechten van het kind goedgekeurd, op 20 november 1989, met algemene stemmen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en geratificeerd door België;
Overwegend de wet van 16 november 2011, een artikel 74/9 insluitend in de wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen, over het verblijfverbod van kinderen in gesloten centra;
Overwegend het K.B. van 22 juli 2018 ter wijziging van het K.B. van 2 augustus 2002, die het staatsbestel bepaalt en de regeling van toepassing op plaatsen die op Belgisch grondgebied liggen die door het Vreemdelingen Bureau worden beheerd, waar een vreemdeling in detentie is gehouden, ter beschikking van de regering gesteld of, krachtens de beschikkingen uit artikel 74/8 § 1 worden geciteerd, van de wet van 15 december 1980 op toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
Overwegende dat dit besluit in opsluiting van de families met minderjarige kinderen voor een duur van twee weken voorziet, eenmalig hernieuwbaar, dat wil zeggen tot bijna een maand;
Overwegende dat, ondanks de vragen van associaties en beschermingsorganisaties van de rechten van de kinderen en rechten van de mens, verschillende families met minderjarige kinderen zijn verbleven en nog steeds verblijven in een gesloten centrum, aangrenzend aan de 127bis van Steenokkerzeel;
Overwegende dat de regering heeft besloten de opschorting door de Raad Van State van het hierboven K.B. te ontduiken door de isolatie van het gesloten centrum te verbeteren;
Overwegende dat de detentie van kinderen artikel 3 van de internationale Overeenkomst betreffende de rechten van het kind schendt, volgens welke: « in alle beslissingen die de kinderen betreffen, dat zij het feit van openbare of particuliere instellingen zijn, van sociale bescherming, rechtbanken, bestuur autoriteiten of wetgevende organen, moet het grotere belang van het kind een primordiale beschouwing zijn » ;
Overwegende dat de detentie van een kind achter tralies wegens migratieredenen altijd in strijd met het grotere belang van het kind is en immers een overtreding van de rechten van het kind vormt die door het internationale recht worden gegarandeerd;
Overwegende dat opsluiten van kinderen achter tralies een stress, een onherstelbaar trauma en schade bij de kinderen veroorzaakt en dat het in elke menselijke hypothesis niet aanvaardbaar is, onterend en bron van schade op psychologisch en educatief niveau;
Overwegende dat niets psychologisch en lichamelijk geweld rechtvaardigt dat aan kinderen wordt aangedaan, en zeker niet hun opsluiting, zelfs als het van zeer korte duur en onder betrekkelijke menselijke omstandigheden gebeurt; Overwegende dat de kinderen als kinderen moeten behandeld worden, in overeenstemming met het internationale recht;
Overwegende dat een kind niet op basis van zijn migratiestatuut, noch op basis van dat van zijn ouders niet in hechtenis kan genomen worden;
Overwegende dat Watermaal-Bosvoorde zich «  Gastvrije gemeente » heeft verklaard op 21 februari 2018;
Overwegende dat de Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde niet onverschillig kan blijven tegenover deze vrijheid dodende reglementering in strijd met verschillende verbintenissen die door ons land zijn aangegaan;
Overwegende dat de oppositie tegen opsluiten van minderjarigen door talrijke burgers van Watermaal-Bosvoorde wordt gedeeld en trouwens, eveneens door talrijke verenigingen of instellingen, waaronder de algemene Vertegenwoordiger aan de rechten van het kind en UNICEF, via zijn platform «Men sluit een kind niet op. Punt » (www.onnenfermepasunenfant.be)
De Raad besluit:
Artikel 1: Om zich krachtig te verzetten tegen de opsluiting van kinderen in ons land op basis van hun migratiestatuut of van dat van hun ouder of voogd. Om met kracht te herinneren dat alle kinderen als kinderen behandeld moeten worden, dat zij moeten vrij zijn en vrij blijven, verzorgd en beschermd blijven, dat zij van gelijke rechten genieten, en dat zij in geen enkel geval van hun ouders kunnen gescheiden worden.
Artikel 2: Om zich te verzetten opdat, op het grondgebied van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde, een kind wordt aangehouden en op basis van zijn migratiestatuut opgesloten.
Artikel 3: Om van de huidige federale Regering en/of die van na de verkiezingen van 26 mei 2019 het directe ophouden van opsluitingen van migrerende families met kinderen te eisen en dat zij zich ertoe verbindt om voor deze een ontvangst in overeenstemming met de menselijke waardigheid, aan de rechten van de mens en de rechten van het kind te garanderen.
Artikel 4: Om deze motie te richten aan de Eerste Minister en de Minister belast met asiel en migratie? Om kopie van deze motie eveneens te richten aan de Voorzitter van de Kamer, de verschillende parlementaire fracties leiders, de gemeenten die zich « Gastvrije gemeente » hebben verklaard, en alle gemeenten van de Brusselse regio.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 19 positieve stemmen, 5 onthoudingen.
Onthoudingen : Hang Nguyen, Jean-François de Le Hoye, Cécile Van Hecke, David Leisterh, Gabriel Persoons.