27-06-2017 - Opvatting van het college van Burgemeester en Schepenen op het gebied van transparantie

De Gemeenteraad,
Overwegend de recente actualiteit betreffende de kwesties van goed bestuur binnen de intercommunales in het Noorden evenals in het Zuiden van het land en van VZW’s van de Regio Brussel-Hoofdstad; namelijk;
Overwegend de wettige eisen van de bevolking ten opzichte van de politieke wereld;
Overwegend het ernstige risico van een vertrouwensdaling van de burgers ten aanzien van de Rechtsstaat en de openbare instellingen;
Overwegend de onbetwistbare eis van transparantie en het goede gebruik van de staatskas;
Overwegend de al getroffen maatregelen door de gemeente van Watermaal-Bosvoorde in deze materie, namelijk:
- het verzaken aan de functie auto met chauffeur voor de Burgemeester,
- de afschaffing van de representatiekosten voor de Burgemeester en de Schepen,
- de publicatie op de Website van de gemeente van alle mandaten van al de gemeente verkozenen en alle verloningen die er eventueel uit voortvloeien,
- de opening voor de oppositie van alle gemeentelijke VZW’s,
- de objectivering en de niet- politisering van de rekruteringen
Overwegend het recht van alle burgers om te weten aan welke structuren de Gemeente de uitoefening van sommige van zijn taken overdraagt, evenals de identiteit van zijn afgevaardigden binnen de publieke of para publieke structuren en in hun daaruit afgeleide structuren;
Overwegend de politieke, morele en ethische verantwoordelijkheid van iedere afgevaardigde in wat hij de Gemeente verplicht en uitgaand dat hij het gemeenschappelijke goed verdedigt in de beslissingen die hij neemt;
Overwegend het recht van alle burgers om rekenschap te vragen aan zijn vertegenwoordigers, met inbegrip in verband met de taken die door de Gemeente worden afgevaardigd;
Gezien de beschikking van 12 januari 2006 relatief tot de transparantie van de lonen en voordelen van Brusselse openbare mandatarissen;
Gezien de beschikking van 20 juli 2016 ter wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikelen 49 bis, 50 bis, 50 ter en 66 van het Huishoudelijke Reglement;
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde besluit te wijzigen:
 
  • Artikel 50 bis als volgt: « Elke afgevaardigde van de Gemeenteraad in de Raad van Bestuur van intercommunales, van pluri- of supra-gemeentelijke VZW’s, de feitelijke verenigingen van supra gemeentelijk of regionaal belang of geassimileerde instellingen, zal jaarlijks in openbare zitting van de gemeenteraad het jaarverslag van bovenvermelde intercommunales, VZW, supra-gemeentelijke- of geassimileerd voorstellen, evenals het verslag indienen over zijn eigen activiteit binnen de intercommunale ».
  • Artikel 50 ter als volgt: de Gemeenteraad zal eens per jaar de Voorzitters van de gemeentelijke VZW’s en de mandatarissen bij En bord de Soignes uitnodigen om het jaarlijks activiteit rapport in openbare zitting voor te stellen aan de gemeenteraad.
  • Artikel 66 van het huishoudelijke reglement als volgt: De uiteenzetting van de interpellatie vindt plaats in het begin van de zitting. De Voorzitter van de zitting verzoekt de aanvrager om de interpellatie voor te lezen die aan het College is gericht, Hij beschikt hiervoor over 5 minuten. De Burgemeester of het lid van het schepen College bevoegd voor dit punt - of zijn vervanger antwoordt meteen op de interpellatie binnen de 5 minuten. Een spreektijd van 3 minuten is voorzien voor de groepshoofden of hun vertegenwoordiger als zij het woord willen nemen.
  • De mogelijkheid om een nieuw artikel in te voegen in het huishoudelijke reglement van de raad relatief tot de motivatie van de afstand van een lid van de raad (art. 92 NGW).
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 14 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Martine Payfa, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, Michel Colson, Anne Spaak-Jeanmart, Dominique Buyens, Sandra Ferretti.