28.03.2023 - Motie om de werknemers van Delhaize te steunen

De Raad,

Gelet op de aankondiging door Delhaize op dinsdag 7 maart 2023 van haar voornemen om alle 128 supermarkten in eigen beheer in België om te vormen tot franchisewinkels die beheerd worden door zelfstandige ondernemers;

Gelet op de schok die deze aankondiging heeft veroorzaakt bij de 9.000 werknemers die tijdens Covid als essentieel werden beschouwd en die soms hun gezondheid op het spel hadden gezet om in deze periode toegang tot voedsel te blijven bieden;

Gelet op de bedreiging die deze franchise heeft veroorzaakt voor 280 banen in het hoofdkantoor van Delhaize;

Overwegende dat deze daad past in een logica van winstmaximalisatie, ondanks de reeds hoge winsten, ten nadele van de werknemers;

Overwegende dat hierdoor ook de aanwezigheid van vakbonden in de winkels en dus de collectieve bescherming van de werknemers op losse schroeven komt te staan;

Overwegende dat dit een risico betekent voor de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden in de supermarkten;

Overwegende het risico van besmetting van deze transformatie van de arbeidswereld in de gehele supermarktsector, die meer dan 100.000 banen in België betreft, en zelfs in de gehele tertiaire sector, in de richting van een steeds grotere flexibiliteit voor de werknemers van de ketens, die aan steeds strengere verplichtingen zijn onderworpen, in de richting van een versnippering van de werknemersorganisaties en een neerwaartse harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden;

Overwegende de gevolgen die deze beslissing kan hebben voor de klanten van Delhaize, in termen van productprijzen, nu de prijs van een winkelwagentje in één jaar tijd al met bijna 20% is gestegen;

Overwegende de gevolgen die deze beslissing kan hebben voor de toegankelijkheid van de supermarkten van het merk voor de burgers van onze gemeente;

Overwegende de verzegeling op zaterdag 18 maart 2023 van een grote franchisewinkel van AD Delhaize in Brussel door de arbeidsinspectie wegens niet-naleving van de sociale wetgeving die bij een inspectie werd vastgesteld.

BESLIST

Artikel 1

De gemeenteraad betuigt zijn steun aan en solidariteit met alle werknemers van Delhaize.

Artikel 2
De Lokale Raad dringt er bij de directie van Delhaize op aan om:

  • Haar besluit om 128 winkels in franchise om te zetten in te trekken en ze in het geïntegreerde netwerk te houden;
  • Een echte onderhandelingsprocedure aan te gaan met de vakbonden door echt te zoeken naar alternatieven voor de franchise en te vermijden de debatten te vergiftigen door provocerende of vexatoire handelingen;
  • In laatste instantie, oindien het besluit tot franchise van de 128 winkels aan het eind van deze onderhandelingen wordt bevestigd, ervoor zorgen dat alle betrokken werknemers, ook die met langdurig ziekteverlof, de garantie krijgen dat zij hun verworven wettelijke en contractuele rechten behouden, niet alleen bij de overdracht aan de franchisenemers maar ook daarna. In het geval van franchising (dat absoluut moet worden vermeden) moet het Renaultwet voor massaontslagen worden nageleefd.

Artikel 3
De Gemeenteraad verzoekt de federale regering:

  • Ervoor te zorgen dat het sociaal recht wordt nageleefd in de 636 franchisewinkels van de Delhaize Groep en, meer algemeen, in alle grootwinkelbedrijven, al dan niet in franchise;
  • De sociale partners aanmoedigen om rond de tafel te gaan zitten om het landschap van de paritaire comités in de sector te hervormen om te vermijden dat men tussen comités gaat shoppen voor de laagste sociale normen;
  • Elk wetgevingsinitiatief steunen dat tot doel heeft te voorkomen dat grote ondernemingen en internationale groepen het sociaal recht omzeilen.

Artikel 4
De Gemeenteraad verzoekt de regionale minister van Economie:

  • In het kader van zijn economische bevoegdheden na te gaan hoe de gedwongen franchising van de detailhandel ten nadele van de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden doeltreffend kan worden bestreden;
  • De werknemers van Delhaize die helaas geconfronteerd zouden worden met een verlies aan werk, ondersteunen, onder meer door de oprichting van een omscholingscel;
  • Mogelijke acties analyseren om de economische activiteit en dus de banen in deze sector in de regio te behouden.

26 stemmers : 13 positieve stemmen - 13 onthoudingen