19.12.2017 - Motie betreffende het handhaven van de brusselse politiezones

De Gemeenteraad,
Gelet op het akkoord van de federale regering van 10 oktober 2014, dat de veiligheid als een van zijn grote prioriteiten inschrijft;
Gelet op het federaal begroting project voor 2018, die in een federale toelage van 749 miljoen euro aan de politie zones voorziet, terwijl de toelage 763 miljoen in 2014 bedroeg;
Gelet op het rondschrijven van 21 augustus van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende de uitwisseling van informatie en de opvolging van „foreign terrorist fighters“ uit België, dat de gemeenteautoriteiten doet bijdragen voor de opsporing en de opvolging van de djihadiste strijders;
Gelet op artikel 4 van de wet van 7 december 1998 die een gestructureerde politie dienst organiseert, die verklaart dat de coördinatie van het beleid van de lokale politie een nationaal veiligheidsplan vereist uitgewerkt door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie;
Gelet op zijn artikel 37bis, dat voorziet in de opstelling van een regionaal veiligheidsplan tussen de politie colleges en de korpshoofden van de zes politie zones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt uitgewerkt;
Gelet op zijn artikel 91/2, dat verklaart dat een fusie van de politie zones slechts vrijwillig kan zijn, dat wil zeggen gevraagd door de raden van politie van de betrokken pluri politie gemeentezones aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie;
Gelet op zijn artikel 9, dat bepaalt dat de verdeling van het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad in politie zones slechts kan gebeuren op advies van de betrokken burgemeesters, van de procureur-generaal en de gouverneur, en op raadpleging van de betrokken gemeenteraden;
Gelet op het wetsvoorstel 54-710 neergelegd door SP.a bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op 12 december 2014, dat ten doel heeft de zes Brusselse politie zones in één politie zone te fusioneren, door de voorafgaande raadpleging van de lokale instanties af te schaffen die alleen Brussel-Hoofdstad betreffen;
Gelet op het wetsvoorstel dat 54-2677 neergelegd door Mevrouw Veerle Wouters en de Heer Hendrik Vuye, op 20 september 2017 om één politie zone Brussel-Hoofdstad te creëren;
Gelet op de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 november 2015 om de federale interventie reserve te verdubbelen voor de Brusselse Regio, van 20 naar 40 agenten tijdens de dag en van 15 tot 30 agenten stijgt tijdens de nacht;
Overwegende dat de institutionele Overeenkomst voor de Zesde Staatshervorming van 11 oktober 2011 niet in een fusie voorziet van de Brusselse politie zones van maar in een mutualisatie aanmoediging van zekere administratieve diensten van de politie zones;
Overwegende dat de fusie voorstellen van de Brusselse politie zones zich op geen enkele diagnose of audit baseren die duidelijk aantonen, dat zij zouden disfunctioneren door hun bijzondere structuur of dat zij beter onder een andere vorm zouden werken;
Overwegende dat de bevolkingsdichtheid in de Brusselse politie zones van twee tot vier keer groter kan zijn dan in de enige politie zone van Antwerpen;
Overwegende dat het systeem van zes politie zones deel uitmaakt van de nabijheidslogica door lokale informatie naar hoger niveau van bevoegdheden door te laten en door te antwoorden op de gevoeligheden eigen aan elke zone;
Overwegende dat de regionale Veiligheidsraad, eigen aan de Regio Brussel-Hoofdstad in overeenstemming met het artikel 37bis van de wet dat een geïntegreerde politie dienst organiseert, reeds een coördinatie en een uitwisseling van informatie tussen de zes Brusselse politie zones toelaat;
Overwegende dat de zes Brusselse politie zones de veiligheid van meer dan 1,2 miljoen inwoners en de 500.000 dagelijkse pendelaars moeten waarborgen, tegen 516.148 inwoners in de enige politie zone van Antwerpen;
Overwegende dat voor een minder belangrijke bevolking (1 miljoen inwoners), Vlaams-Brabant 27 politie zones telt voor 35 gemeenten, tegen alleen 6 politie zones voor 19 gemeenten in Brussel-Hoofdstad (1,2 miljoen inwoners);
Overwegende dat de Brusselse politie zones een gemiddelde van 3,2 gemeenten per politie zone tellen, tegen 2,6 gemeenten in Vlaanderen;
Overwegende dat tussen 2000 en 2014, het criminaliteitsniveau met 6% in Antwerpen en 22% in Brussel is gedaald;
Overwegende dat de enige politie zone van Antwerpen het niet mogelijk heeft gemaakt om de ontwikkeling van radicale netwerken als Sharia4Belgium te verhinderen;
Overwegende dat de bestrijding van het terrorisme een federale bevoegdheid is;
Overwegende dat de nabijheidspolitie een gemeentebevoegdheid is en dat zij een aanzienlijke meerwaarde vertegenwoordigt in de bestrijding van de grote criminaliteit;
Overwegende dat de djihadisme toename alle Regio's van het land teistert, en niet alleen Regio van Brussel-Hoofdstad;
Overwegende dat de Brusselse gemeenten hun taak van nabijheid politie, preventie en beleid van de lokale verschijnselen in verband met het radicalisme zullen kunnen waarborgen slechts in aanwezigheid van voldoende budgettaire en menselijke middelen;
Overwegende dat meer dan 35% van de begroting van de Brusselse politie zones van hun federale toelage afhangen;
Overwegende dat tussen 85 en 90% van deze begroting is bestemd voor de personeelsuitgaven;
Overwegende dat de Brusselse gemeenten niet de bezuinigingen moeten opvullen die door de federale regering zijn besloten om hetzelfde veiligheidsniveau aan hun inwoners te kunnen garanderen;
Overwegende dat de kredieten die door de federale regering worden opgelegd, het niet mogelijk maken om voldoende agenten te rekruteren;
Overwegende dat per 1 januari 2016, de Brusselse Regio aan een gebrek leed van 662 operationele agenten, dat dit gebrek alle Brusselse zones treft, onze zone lijdt aan een gebrek van operationele agenten (Brussel-Elsene 331 - Molenbeek 110 - Anderlecht 99 - Ukkel 23 - Montgomery 43 - Noord 56).
Overwegende dat de verdubbeling van de federale reserve niet toelaat om het gebrek aan menselijke en financiële middelen van de Brusselse politie zones op te vangen;
Overwegende dat de KUL financieringsnorm van de Brusselse politie zones sinds 2001 niet meer werd bijgewerkt terwijl de Brusselse bevolking sindsdien ongeveer met 20% gestegen is en dat zij geen rekening houdt met de elementen eigen aan de Brusselse Regio (wegverkeer, stadscriminaliteit, belangrijkere nacht- weekend activiteit en belangrijkere internationale dimensie);
  1. Weigert elke fusie van de Brusselse politie zones;
  2. Vraagt aan de federale regering van:
  • Elke fusie van de Brusselse politie zones te weigeren;
  • De rekrutering procedures van de politieagenten in Brussel te bespoedigen;
  • Een nationaal actieplan uitvoeren om de medewerking en de uitwisseling van informatie tussen de politie zones en de federale regering te verbeteren, met inachtneming van de bevoegdheden eigen op elk machtsniveau;
  • Verduidelijking van de te volgen methodologie door de gemeenteautoriteiten betreffende „foreign terrorist fighters“, evenals de evaluatie criteria voor de te volgen radicale profielen;
  • Voorzien dat de indexatie van de federale toelage wordt gebaseerd op een federale toelage minstens gelijk aan het bedrag voorzien in de begroting 2014, d.w.z op een bedrag van 764 miljoen euro;
  • De KUL financieringsnorm van de politie zones aanpassen op basis van de reële behoeften van de politie zones.

De Raad keurt de motie goed met 19 voor-stemmen, 1 tegen-stem en 7 onthoudingen.