16.06.2015 - Verbintenis van de gemeenten ten aanzien van de COP21

Motie betreffende een verbintenis van de gemeenten ten aanzien van de COP21 (Conference of the Parties on Climate Change in Paris - november 2015).
De Gemeenteraad,
- Bewust van het feit dat onze gemeente en onze gebieden niet aan de gevolgen van de klimatologische veranderingen ontsnappen (bv: overstromingen, verlies van biodiversiteit…) maar dat zij eveneens duurzame oplossingen kunnen brengen om op deze uitdaging te antwoorden en dat ter aanvulling van de verbintenissen van de Staten, de Regio's, de burgerlijke maatschappij en de particuliere sector,
- Bewust dat de wetenschap en het IPCC (intergovenmental panel on climate change) ons van de belangrijkste risico's waarschuwen waaraan onze planeet het hoofd biedt als wij niet onze manieren om te produceren veranderen, om de komende jaren te consumeren om de toename van de globale temperatuur te beperken tot minder dan twee graden.
- Overwegende dat tot hiertoe de Internationale klimaattoppen niet op een genoeg ambitieuze globale overeenkomst over het klimaat zijn uitgelopen.
- Overwegende dat de investeringen inzake energiedoeltreffendheid en hernieuwbare energie, dat besluiten inzake een mobiliteit maar ook inzake een voeding minder CO2 producerend tegelijkertijd, kunnen bijdragen tot het dalen van de energiekosten, tot een vermindering van de overconsumptie van de natuurlijke rijkdommen maar ook tot onze economie door het scheppen van arbeidsplaatsen in duurzamere sectoren.
- Overwegende dat als beleidsmakers de lokale en regionale executieven sleutelactoren zijn in de uitvoering van acties op gewestelijk en lokaal niveau en bij het aansporen van de belanghebbende partijen en burgers, en dit door middel van een systematische aanpak van het stadsbeheer (stedenbouw, vervoer, energie, weerstand van de gebouwen, …). De actie van de lokale executieven betekent op korte termijn een aanzienlijk vermogen tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder voor de periode 2015-2020, en speelt een essentiële rol in de aanpassing aan de klimaatverandering op hun territoria; 
             
- Overwegende dat onze gemeente zeer duaal is, met het hoogste gemiddelde inkomen van de regio en het tegelijkertijd het hoogste percentage sociale woningen (18%), met een erg vergrijzende bevolking en een zeer hoog percentage eenoudergezinnen die een armoede risico groep vormen; overwegende dat deze doelgroepen een specifieke aandacht eisen in het te voeren beleid, deze kan dit niet tot gevolg leiden de kloof tussen rijke en armen te vergroten;
- Overwegende dat de ontwikkeling van de Noord-Zuidbetrekkingen een belangrijke verbintenis voor de verschillende partners vertegenwoordigt, en dat de inzet van de klimatologische ongelijkheid, die de bevolkingen van het zuiden penaliseert moet opgenomen worden in de samenwerkingsprojecten;
- Overwegende dat de volgende internationale klimaattop in november 2015 in Parijs (COP21) doorslaggevend zal zijn en zal moeten uitmonden in een ambitieus en dwingend akkoord voor de periode na 2020;
 
Herhaalt:
Dat de strijd tegen de veranderingen van het klimaat een doorslaggevende inzet zijn voor onze steden en gemeenten en het huidige en toekomstige welzijn van onze burgers;
Dat meer dan 6 000 steden en gemeenten in Europa, gegroepeerd in netwerken (Burgemeestersconvenant, Energycities, Iclei, …) zich er al toe verbonden hebben om tegen 2020 minstens 20% minder broeikasgassen uit te stoten;
Dat de hiertoe al ondernomen acties dankzij onder andere « klimaatplannen » mogelijk hebben gemaakt om niet alleen hun uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, maar ook om nieuwe banen te scheppen, de energiearmoede te verminderen, te strijden tegen de luchtvervuiling die de gezondheid van de burgers schaadt en onze grondgebieden en ondernemingen op het pad van de energietransitie te zetten;
Dat de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2013 het BWLKE (ordonnantie Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) heeft aangenomen en dat het Lucht-Klimaatplan die daaruit volgde op dit ogenblik wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek;
Dat een gezamenlijke dynamiek tussen alle overheidsniveaus en een sterke ondersteuning van de lokale initiatieven absoluut noodzakelijk is.
 
Wij verbinden ons van onze kant:
- Ons huidige beleid te versterken en er samen met al onze partners naar te streven de huidige doelstellingen die door de Europese Milieuraad worden voorgesteld te bereiken, om met minstens 40 % onze gas uitstoot met broeikaseffect vóór 2030 te verminderen, het aandeel hernieuwbare energie op onze grondgebieden te vermeerderen tot 27% en de energie-efficiëntie met 30% te verbeteren;
- Onze samenwerking en het delen van ervaringen met andere lagere overheden te versterken, door ons te engageren in de dynamiek van het Burgemeestersconvenant en het stedennetwerk;
- De gemeentelijke openbare investeringen en de openbare opdrachten waar mogelijk te oriënteren in de richting van koolstofarme keuzen en sectoren en tussenbeide te komen in verschillende sectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals de isolatie van gebouwen, de mobiliteit (o.a. openbaar vervoer), de energieleveringen, het hergebruik van de afval, de voeding in de plaatselijke gemeenschappen, …                                                     
 
- Om in onze beleidsmaatregelen de specifieke problematiek van toenemende dualisering van onze gemeente in aanmerking te nemen en zich in eerste instantie voor de beperking van de energierekeningen (en aan de besparingen die eruit voortvloeien) bij de huishoudens met lage lonen te interesseren, bij de eenoudergezinnen en de vijfenzestigplussers;                           
- Om de vereenvoudiging van de administratieve stappen voor de burgers te waarborgen die inspanningen leveren om tot de vermindering van de CO2 uitstoot bij te dragen.
- Om de klimatologische ongelijkheid in de Noord-Zuidprojecten inzake samenwerking in aanmerking te nemen.
 
Ten slotte roepen wij de Europese Overheden ertoe op hun steun aan de acties van de lokale overheden in de strijd tegen de veranderingen van het klimaat te versterken, zodat deze zouden kunnen genieten van een rechtstreeksere en krachtigere Europese financiering; met een specifieke aandacht voor de projecten die als doel hebben om de energierekening van de huishoudens te verminderen die op bepalingen inzake sociale huisvesting moeten beroep doen (sociale woningen, steunmaatregelen voor de huisvesting…).
En bevestigen wij onze vastberadenheid om op ons niveau bij te dragen aan de verbintenissen die onontbeerlijk zullen zijn voor het succes van COP21.