De 70 acties van Agenda 21

Agenda 21


In maart 2010 heeft de gemeenteraad de lokale Agenda 21 van Watermaal-Bosvoorde goedgekeurd, waarmee een essentiële stap is gezet in het proces dat meer dan twee jaar geleden werd ingezet om de gemeente een actieplan voor duurzame ontwikkeling te bezorgen.

Deze Agenda 21 heeft de vorm van een lijst van niet minder dan 70 concrete acties, die betrekking hebben op de vier hoofdthema's milieu, sociale vraagstukken, economie en ruimtelijke ordening en mobiliteit. De lijst wordt aangevuld met een dertigtal richtsnoeren die meer betrekking hebben op de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd ("governance") dan op de eigenlijke inhoud van de specifieke beleidsmaatregelen.

Natuurbescherming

Bescherming van de fauna + flora + biodiversiteit

 1. Biodiversiteit bevorderen door een gedifferentieerd beheer van het gemeentelijk en privaat plantenrijk (ecologische producten en technieken)
 2. Een meerjarenplan invoeren om bomen te vervangen, met als prioriteit het herplanten van Japanse kerselaars in de tuinwijken

Strijd tegen verspilling en watervervuiling

 1. Systematisch invoeren van maatregelen voor waterbesparing (dubbele spoelknoppen, drinkfonteinen aangesloten op de waterleiding) in de gemeente- en paracommunale gebouwen, verenigingen, sportclubs, enz. (douches, zwembad,...)
 2. Het gebruik stimuleren van waterputten en groendaken,
 3. Strijd tegen overstromingen en de verontreiniging van de grondwaterlaag door geleidelijke demineralisatie van de ruimten die zich lenen tot een groenere behandeling
 4. Een sensibiliseringscampagne lanceren betreffende de waterschaarsteproblematiek

Strijd tegen "overige vervuiling"

 1. Uitgaan van het voorzichtigheidsprincipe en rekening houden met het aspect volksgezondheid bij de inplanting van installaties die elektromagnetische straling uitzenden
 2. In het geval van openbare verlichting kiezen voor lampen met beperkt lichtverlies die minder lichtvervuiling opleveren (meer bepaald: lamp naar de grond gericht)
 3. Geluidshinder bestraffen (administratieve boetes, geluidsanalyse door het BIM) en structurele geluidshinder voorkomen, vooral voor grote inrichtingsprojecten (geluidsisolatie van gebouwen, bekleding van de weg, GEN,…)

Energiebesparingen (uitgezonderd mobiliteit)

Energiebesparingen op het vlak van de grote openbare infrastructuren

 1. Het lokaal Kyoto-plan uitvoeren zodat in de gemeentegebouwen energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden
 2. Openbare verlichtingssystemen kiezen die minder energieverslindend zijn (economische lampen,…), met bijzondere aandacht voor de inzet van de kerstverlichting
 3. De meest innoverende technieken bevorderen inzake de duurzame ontwikkeling bij renovatiewerken van gebouwen

Energiebesparing tijdens de bouw + verhuur

 1. De bouw van passiefhuizen en het gebruik van moderne technieken voor ecologisch bouwen aanmoedigen

Ecorenovatie aanmoedigen

 1. Diagnose van warmteverlies in privéwoningen door middel van thermografie aanmoedigen
 2. In toepassing van het lokaal Kyoto-plan, particulieren aanmoedigen - meer bepaald door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven (in het geval van het zwembad) - om verwarmingstoestellen te installeren die gebruikmaken van de technieken waarbij de warmte die tijdens het proces vrijkomt, wordt teruggewonnen (condensatie, cogeneratie,...)
 3. Gesprekken stimuleren tussen inwoners over het thema energie (trucjes en kneepjes)

Alternatieve energiebronnen (uitgezonderd mobiliteit)

Alternatieve energiebronnen in het algemeen

 1. Bescherming van het patrimonium en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen met elkaar verzoenen

Zonne-energie

 1. Voorrang geven aan het gebruik van zonne-energie voor het gemeentelijk patrimonium en op de openbare ruimte (radar …), telkens wanneer dit technisch mogelijk is.

Overige alternatieve energiebronnen

 1. De haalbaarheidsstudie voor een windmolen op het Vorsterieplateau steunen (project op initiatief van de International School of Brussels)
 2. Hulp bieden zodat er zich coöperaties van inwoners kunnen ontwikkelen om de kosten voor alternatieve energiebronnen te beheersen

Afvalbeheer

Afvalsortering en -verwerking

 1. Aanmoedigen om gemeenschappelijke en individuele composteringssites te creëren en deze actie ook ondersteunen (meer bepaald in de tuinwijken en groepswoningen)

Propere straten

 1. Experimenteren met afvalsortering door op openbare ruimten containers te installeren, in samenwerking met het ANB
 2. De wijken op gezette tijdstippen schoonmaken in samenwerking met de inwoners
 3. Bewustmaking afvalvoorkoming (opleiding duurzame consumptie)

Individuele en collectieve vorming en ontwikkeling

Basisopleiding + verplichte en hogere opleidingen

 1. De leerlingen (kinderdagverblijven, scholen,…) bewustmaken van de voordelen van een “duurzame” voeding, zowel voor wat de troeven op het vlak van het dieet betekenen, als voor haar bijdrage tot minder transport, een duurzame handel of de bescherming van de biodiversiteit.
 2. De alfabetisering verbeteren in samenwerking met gespecialiseerde vernigingen en naschoolse activiteiten organiseren.

Cultuur, sport en ontspanning

 1. Culturele decentralisatie in de wijken stimuleren, maar ook op plaatsen die hiervoor niet specifiek bestemd zijn.
 2. De inwoners stimuleren om aan hun fysieke conditie te werken door aan sport te doen (bijv.: het programma “Ik loop gezond”).
 3. Toepassing van het nieuwe "plan voor de ontwikkeling van de leescultuur" dat op verschillende manieren een nieuw publiek wil veroveren, toegankelijkere infrastructuur wil openen, nieuwe Informatie- en Communicatietechnologie (NICT) wil inzetten en het netwerk uitbouwen.
 4. Een grotere betrokkenheid in het culturele aanbod van de minder begunstigde sociale groepen creëren

Zorg en begeleiding voor alle leeftijdscategorieën

Kinderopvang + jeugdbeleid

 1. Het aantal plaatsen in de kinderdagopvang uitbreiden door het aanbod te diversifiëren: kinderdagverblijven, oppasdiensten, onthaalouders …
 2. Ouderschap ondersteunen, strijd tegen huiselijk geweld en luister- en interventieruimtes zichtbaar maken

Specifieke zorg voor bejaarden + hulp aan gehandicapten

 1. Diensten ontwikkelen in samenwerking met het OCMW
 2. Het aanbod aangepaste woningen voor bejaarden of gehandicapten vergroten en diversifiëren binnen een sociaal gemengde context
 3. Het huisvestingsaanbod vergroten en er hierbij over waken dat het sociologisch evenwicht in de wijken bewaard wordt

Bevordering gezondheid en gezonde voeding

 1. De aanleg van moestuinen op het grondgebied van de gemeente bevorderen en het gebruik van seizoensproducten aanmoedigen

 

Toegang tot een woning

Sociale woning

 1. Van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) eisen dat de ongeveer 170 leegstaande sociale woningen van de Floréal gerenoveerd worden, met een grotere energie-efficiëntie als doel

Middelgrote woningen, verhuurd of eigendom

 1. Een klimaat bevorderen dat gunstig is voor gezinnen met een gemiddeld inkomen, meer bepaald voor jongeren, zonder het sociologisch evenwicht in de wijken uit het oog te verliezen.

 

Maatschappelijk bindmiddel, nabijheid en open visie op de wereld

Preventie van onveiligheid

 1. Vertrekkend van wat al bestaat, een geïntegreerd en pluridisciplinair programma invoeren ter preventie van alle soorten geweld, meer bepaald in samenwerking met de politiezone

Ontmoetingsruimten; sociale en intergenerationele mix

 1. Eenzaamheid op alle leeftijden verminderen (bijv.: vrijwilligerswerk, solidariteitsacties in de wijken)
 2. De ontmoetingsruimten en -activiteiten uitbreiden tussen de inwoners, meer bepaald in samenwerking met de wijkcomités, de buurthuizen en de handelsverenigingen.
 3. Communautaire en/of solidaire initiatieven stimuleren (bijv.: LUS: uitwisseling van diensten) om van de sociale mix een prioriteit te maken.
 4. De inbreng van bejaarden in de maatschappij naar waarde schatten (Espace Mémoire, levend geheugen, lokale geschiedenis).
 5. Basiscursussen informatica voor beginners organiseren

Intercultureel en vreemdelingenonthaal

 1. Interculturele uitwisseling naar waarde schatten
 2. Inburgeringsinspanningen voortzetten en uitbreiden voor personen van vreemde afkomst in scholen, binnen het gemeentebestuur alsook in de buurthuizen

Internationale solidariteit

 1. Noord-Zuid-projecten voortzetten en uitbreiden (Limete…)

Dynamische en economische innovatie

 1. Initiatieven ondersteunen (inbreng “Mijn gemeente”, mini-ondernemingen, enz.) gevoerd in het kader van de scholen om de leerlingen van verschillende niveaus bewust te maken van hun economische en sociale omgeving en hun ondernemingszin aan te wakkeren
 1. De handelswijken van de gemeente ondersteunen door bij het Gewest om de hulp van ATRIUM te vragen

 

Tewerkstelling zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak; sociale en solidaire economie

 1. Efficiënte begeleiding verstrekken aan werkzoekenden, door middel van nieuwe dienstverlening (uitgebreide Internettoegang, collectieve opleidingen, enz.) verzekerd door het toekomstige Jobhuis (dat de antenne van ACTIRIS, ALE/PWA en de dienst voor sociaalprofessionele inschakeling van het OCMW omvat)
 2. De sociaal-economische hulpmiddelen bevorderen die bestemd zijn om de werkzoekenden werk aan te bieden

 

Verbruik, toerisme en duurzame financiële transacties

 1. Stimuleren van rechtstreekse aankoop van groenten en fruit bij de producenten (“kleinschalig”), door via de gemeente de Solidaire AankoopGroepen te ondersteunen
 2. De verkoop  van producten afkomstig van duurzame handel aan particulieren stimuleren, zowel in het uitstalraam (winkels), op het menu (HORECA) als tijdens ad hoc evenementen (genre "Ontbijt met producten afkomstig uit duurzame handel")
 3. Het bestaande toeristisch aanbod in Watermaal-Bosvoorde opwaarderen (voornamelijk door thematrajecten uit te werken)
 4. Handelaars en ondernemers sensibiliseren zodat ze duurzame financiële producten in overweging nemen

Duurzaam beheer handelszaken en ondernemingen

 1. Handelaars stimuleren om aan gemeenschappelijke compostering te doen
 1. Ondernemingen en handelszaken die een label op het vlak van het leefmilieu ontvangen hebben (label ecodynamische onderneming…) tot hun recht laten komen.

Indeling van het grondgebied en mobiliteit

Indeling van het grondgebied; sociale en functionele mix

 1. Bij de indeling van het grondgebied uitgaan van de verdeling en de solidariteit tussen de gebruikers, en systematisch ingaan tegen doorbrekingen van de openbare ruimte (Roitelet-tunnel, loopbruggen, enz.) en erop toezien dat er sociaal gemengde ruimten komen

Sociale en functionele mix

 1. Het creëren van duurzame wijken ondersteunen,

Openbaar en gemeenschappelijk vervoer

MIVB

 1. Stimuleren van het metrogebruik, meer bepaald door te ijveren voor het behoud van buslijn 17

Trein + GEN

 1. Initiatieven om hinder veroorzaakt door het toekomstige GEN te beperken, meer bepaald door een permanent toezicht tijdens de werken.
 2. Druk uitoefenen op de NMBS om de ingebruikname van het station “Arcades” op de lijn van trein 26 (Halle-Vilvoorde) door te voeren, zelfs vóór de opening van de GEN-lijn die haar constructie rechtvaardigde.

Gemeenschappelijk privévervoer

 1. Zacht gemeenschappelijk vervoer van kinderen naar school stimuleren, met oog voor hun veiligheid.

 

Mobiliteit

Gemotoriseerd privévervoer

 1. Burgerinitiatieven ontwikkelen zoals carpoolen (georganiseerde samenkomst van passagiers) en carsharing (wagens die inderdaad gedeeld worden), in dit tweede geval voornamelijk in partnerschap met de onderneming Cambio.

Fiets

 1. Fietsgebruik stimuleren door verhuur op de openbare weg mogelijk te maken, beveiligde fietsenstallingen te installeren en geschikte fietsroutes te ontwikkelen

Voetgangers (en PBM)

 1. De toegankelijkheid voor PBM’s in openbare gebouwen verbeteren, alsook hun evolutiecondities op de openbare weg

Inrichting van de openbare ruimte en de wegen

Parkeren

 1. Een participatieve evaluatie over de invoer van een parkeerplan (blauwe zones) organiseren

Overige inzet van de inrichting

 1. Duurzaam materiaal gebruiken bij de inrichting van openbare ruimten
 2. Zorgen voor een gevarieerde beplanting in de straten en op de pleinen (biodiversiteit)
 3. Voorrang geven aan het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimten