Nederlandstalig cultuurbeleidsplan

Zie plan 2020-2025.

Samenvatting

 

1. Inleiding:

Dit cultuurplan is opgesteld door de drie officiële partners, het Gemeenschapscentrum WaBo, de gemeentelijke bibliotheek van Rozenberg en de gemeentelijke dienst Cultuur. Het dient als subsidieaanvraag voor de komende 6 jaar door het Nederlandstalig Lokaal Cultuurbeleid bij de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) en de Vlaamse Overheid. Dankzij dit plan ontvangt de gemeente 7.420 euro (werkingsbudget), 1.028 euro (subsidie voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap) en het loon voor een halftijdse cultuurcoördinator.

 

De drie bovengenoemde partners hebben het plan opgesteld na een participatieprocedure:

 

- Bevraging en deelname van de bevolking.

- Gesprekken met mogelijke partners, Nederlandstalig zoals scholen en verenigingen of Franstalig zoals de Vénerie, de Franstalige bibliotheken, de PCS Espace Mosaïque; burgers op verschillende tijdstippen en plaatsen.

- Een territoriale analyse op basis van cijfers en behoeften.

- Inspiratiedagen zoals die over de prioriteiten van de Verenigde Naties (SDG) en diversiteit.

 

2. Hoofdlijnen van het plan:

Uit deze contacten zijn verschillende assen naar voren gekomen die de Nederlandstalige actoren in de gemeente in staat stelden de thema's af te bakenen waaraan zij gedurende de komende 6 jaar wilden werken:

 

1. Ontmoeting

Watermaal-Bosvoorde moet een gemeente zijn waar de nadruk ligt op het goede leven. Een van de belangrijkste voorwaarden om dit te bevorderen is het scheppen van de mogelijkheid tot ontmoetingen. In de huidige turbulente tijden is dit geen gemakkelijke taak en is er een groot plichtsgevoel. Het bieden van plaatsen en mogelijkheden voor ontmoetingen lijkt in dit verband van het grootste belang.

 

1. Networking

De Nederlandstalige culturele instellingen zijn klein en beschikken over beperkte middelen. Een echte impact in de gemeente is dus alleen mogelijk door samenwerking, door het publiek van de verschillende partners te mengen. Op die manier kunnen middelen worden gebundeld. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het opzetten van netwerken tussen verenigingen, burgerinitiatieven, vrijwilligers, enz.

 

1. Communicatie

Communicatie buiten de gemeente is ook een zeer belangrijk punt. Er worden in Watermaal-Bosvoorde inderdaad veel initiatieven gelanceerd, maar die kennen niet altijd het gewenste succes. Zowel de instellingen als de activiteiten zijn onvoldoende bekend bij de inwoners van de gemeente. Een grotere zichtbaarheid in de openbare ruimte, maar ook via andere kanalen, is meer dan noodzakelijk.

 

1. Buiten de muren

Het werken buiten de traditionele gebouwen ondersteunt ook de bovenstaande thema's. Het gebruik van open ruimten (bos, stedelijke openbare ruimte, lokalen van partners ...) is een ideale manier om anderen te bereiken en ontmoetingen met andere doelgroepen aan te moedigen. Bovendien biedt het gebruik van minder bekende plaatsen in de gemeente mogelijkheden voor onverwachte ontmoetingen. Door met verschillende wijken samen te werken, bijvoorbeeld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Logis-Floréal, kunnen mensen buiten komen, anderen ontmoeten en de gemeente kennis laten maken met andere soorten publiek.

 

1. Groen en andere troeven van de gemeente

Er zijn veel groene ruimten in Watermaal-Bosvoorde, waaronder het Zoniënwoud.  Men hoopt hier beter gebruik van te kunnen maken om het aangename en groene karakter van de gemeente te versterken. Het WaBo gemeenschapscentrum heeft via de VGC de rol gekregen van toegangspoort tot het bos voor de inwoners van Watermaal-Bosvoorde, maar ook voor iedereen die buiten onze gemeente woont. Het gemeenschapscentrum wil zijn sport- en educatief aanbod rond het woud verder ontwikkelen.

 

1. Geoptimaliseerd leren.

Een van de pijlers van het plan is levenslang leren op alle gebieden. Het plan is niet alleen gericht op een groter gemeenschapsgevoel (ontmoeting), maar ook op individuele ontplooiing, wat kan bijdragen tot meer zelfvertrouwen, vooral belangrijk voor mensen in achterstandsposities. Er wordt speciale aandacht besteed aan kinderen (vooral kinderen ouder dan 10 jaar) en aan het leren van het Nederlands, waarnaar steeds meer vraag is.

 

 

Voor de goede orde:

 

1. Dit plan is gevalideerd door de Adviesraad, de Raad van Bestuur van Gemeenschapscentrum Wabo en de Raad van Bestuur van POB Rozenberg.

2. Elk jaar wordt een activiteitenverslag ingediend bij de VGC, dat een tussentijdse evaluatie en een bijstelling van de operationele doelstellingen mogelijk maakt.