Geboorten

Aangifte van geboorte:

De aangifte van geboorte gebeurt bij de plaatselijke ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand binnen vijftien dagen na de bevalling.

In geval van bevalling in ziekenhuizen, klinieken, kraaminrichtingen of andere verpleeginrichtingen, wordt de geboorte van het kind aangegeven door de vader/co-ouder of door de moeder of door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent, of zijn afgevaardigde.
De persoon die de leiding van de inrichting heeft of zijn afgevaardigde zijn ertoe gehouden de ambtenaar van de burgerlijke stand op de hoogte te brengen van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende werkdag.

Indien het kind thuis geboren wordt (of niet in een ziekenhuis)  wordt de geboorte van het kind aangegeven door de vader/co-ouder of door de moeder of door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de artsen, vroedvrouwen of andere personen die bij de bevalling aanwezig zijn geweest of door de persoon bij wie de bevalling heeft plaatsgehad.
De arts of, bij ontstentenis, de vroedvrouw of, bij ontstentenis, de andere personen die bij de bevalling aanwezig zijn geweest of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad, zijn gehouden de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand op de hoogte te brengen van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende werkdag.

Indien de aangifte niet is geschied binnen de voorgeschreven termijn, geeft de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, binnen drie werkdagen volgend op het verstrijken van die termijn, daarvan mededeling aan de persoon die hem van de bevalling in kennis heeft gesteld. Deze is ertoe gehouden de aangifte te doen binnen drie dagen na de ontvangst van de mededeling.

de persoon die de aangifte doet moet in het bezit zijn van:

zijn identiteitskaart,

een geneeskundig attest van de arts of de vroedvrouw (Model 1)

het huwelijksboekje indien de ouders gehuwd zijn. 

Voornaam

De ambtenaar van de burgerlijke stand (of zijn afgevaardigde) mag in de akte van geboorte geen voornamen opnemen die aanleiding geven tot verwarring dan wel het kind of derden kunnen schaden. (wet van 15 mei 1987 houdende betrekking op namen en voornamen). indien de voornaam wordt geweigerd door de ambtenaar Burgerlijke Stand, dan kunnen de ouders in beroep gaan voor een Burgerlijke Rechtbank.  

Naam

Het kind is Belg :

Folder van de FOD Justitie

Het kind is een buitenlander : de naam en voornaam zijn bepaald door de wet van zijn nationaliteit.

Bestel uw dokumenten via het elektronisch loket.