Huwelijk

 ENKEL BETALING MET BANCONTACT AANVAARD

Voorkeur voor online afspraakplanning voor de dienst Burgerlijke Stand via Irisbox : klik op online afspraakplanning en als het niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke Stand : T. 02.674.74.15.

Afschaffing van de huwelijksafkondiging, vervangen door een huwelijksverklaring, deze dient ingediend te worden door de toekomstige echtgenoten (of door één van hen maar in het bezit van een gelegaliseerde volmacht van de andere toekomstige echtgeno(o)t(e)) bij de ambtenaar van Burgerlijke Stand.

In welke gemeente ?

Gemeente van woonst van een der toekomstige echtgenoten of verblijfplaats om wettelijke redenen.
Belgen die in het buitenland verblijven en dus niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente kunnen nu wel in België trouwen.

1) in de gemeente van hun laatste domicilie, bij gebreke

2) in de gemeente van een verwant tot de 2de graad, bij gebreke

3) in de gemeente waar ze geboren zijn, bij gebreke

4) in Brussel.

Wanneer kan dit huwelijk plaatsvinden ?

Ten vroegste 14 dagen na de huwelijksverklaring en uiterlijk 6 maand nadat de termijn van 14 dagen verstreken is.

Welke formaliteiten ? 

De wet voorziet welke documenten er dienen voorgelegd te worden aan de ambtenaar van Burgerlijke Stand bij de huwelijksverklaring ( art.64 van het Burgerlijk wetboek) VAN KRACHT PER 1 FEBRUARI 2006.

Bij de huwelijksverklaring dient elk van de toekomstige echtgenoten volgende documenten aan de ambtenaar van Burgerlijke Stand voor te leggen: 

 1. een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte;
 2. een bewijs van identiteit;
 3. een bewijs van nationaliteit;
 4. een bewijs van de ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van het laatste voor een Belgisch ambtenaar van de Burgerlijke Stand voltrokken huwelijk en in voorkomend geval een bewijs van de ontbinding of de nietigverklaring van de huwelijken gesloten voor een buitenlandse overheid, tenzij ze een voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk voorafgaan;
 5. een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats (evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden)
 6. in voorkomend geval, een gelegaliseerd schriftelijk bewijs uitgaande van de bij de aangifte van het huwelijk afwezige aanstaande echtgenoot, waaruit diens instemming met de aangifte blijkt;
 7. ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan (een wetscertificaat voor een persoon met buitenlandse nationaliteit) 

Indien de overhandigde documenten in een vreemde taal zijn opgesteld, is de ambtenaar Burgerlijke Stand gemachtigd om een beëdigde vertaling ervan te vragen. 

Indien de aanstaande echtgenoot in België is geboren en voor zover het huwelijk in België wordt voltrokken, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte op aan de houder van het register.


Hetzelfde geldt wanneer de akte van geboorte in België is overgeschreven  (dit betekent integraal gekopieerd in de registers van de Burgerlijke Stand, een vermelding in het rijksregister na voorlegging van de akte aan de dienst Bevolking is geen overschrijving)  en de ambtenaar van de burgerlijke stand de plaats van de overschrijving ervan kent.


Eenzelfde regeling is onder dezelfde voorwaarden van toepassing op de andere akten van de burgerlijke stand die in België zijn opgemaakt of overgeschreven en waarvan, in voorkomend geval, de voorlegging wordt vereist.


De aanstaande echtgenoot kan evenwel, om persoonlijke redenen, verkiezen om zelf het eensluidend verklaard afschrift van de akte voor te leggen.

 • De aanstaande echtgenoot, indien deze op de datum van het verzoek tot opmaak van de akte van aangifte ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister en voor zover het huwelijk in België wordt voltrokken, wordt bovendien vrijgesteld van de voorlegging van het bewijs van nationaliteit, van ongehuwde staat en van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt een uittreksel uit het Rijksregister bij het dossier.


Niettemin kan de ambtenaar van de burgerlijke stand, indien hij zich onvoldoende ingelicht acht, belanghebbende om de voorlegging van ieder ander bewijs tot staving van die gegevens verzoeken.

De wet bedeelt de ambtenaar burgerlijke stand een actieve rol toe in de strijd tegen schijnhuwelijken :

op het ogenblik van samenstelling van het huwelijksdossier:

Art. 63§ 4. B.W : « Wanneer de belanghebbende partijen in gebreke blijven de in artikel 64 bedoelde documenten over te leggen, weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand over te gaan tot de opmaak van de akte… »
Art. 167 B.W. : « De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde. »
Art. 146bis. B.W. :  « Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde. »

De echtgenoten van hetzelfde geslacht hebben hetzelfde statuut, dezelfde rechten en dezelfde plichten als de echtgenoten van verschillende geslachten, met uitzondering van de regels betreffende biologische afstamming.

Elk huwelijk is uniek. Het is bijgevolg nuttig contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand vooraleer elke stap te ondernemen.

Tarief

ENKEL BETALING MET BANCONTACT AANVAARD

1. Ceremonietarief (huwelijk)

 • Van maandag tot donderdag: 211,00€
 • Vrijdagmorgen : gratis
 • Eerste zaterdag van de maand 's morgens  : gratis.
 • Vrijdagnamiddag en zaterdagmorgen : 250,00 €
 • Zaterdagnamiddag van 13 tot 17 u : 692,00 €

2. Trouwboekje

N.B. : De huwelijkskosten moeten altijd betaald worden zelfs als de ceremonie gratis is.  Ze bedragen tot 78,00 €  (trouwboekje 67,50 € + huwelijksattest 10,50 €)

Duplicaat van het trouwboekje: 78,00 €