Euthanasie

 Wilsverklaring - euthanasie

Iedereen die in staat is om zijn wil te uiten, meerderjarig of minderjarig, en die een rijksregisternummer heeft, kan een voortijdige wilsverklaring over euthanasie opstellen. De verklaring moet mede worden ondertekend door twee getuigen, waarvan ten minste één iemand die geen materieel belang heeft in geval van overlijden en eventueel door meerderjarige vertrouwenspersonen.

U heeft de mogelijkheid om deze wilsverklaring te laten registreren (bij de gemeentelijke administratie) in de database van de FOD Volksgezondheid, waartoe de artsen toegang hebben.

De wilsverklaringen die werden opgesteld, gewijzigd en eventueel geregistreerd vóór de inwerkingtreding van de wet van 02/04/2020 hebben een termijn van 5 jaar.
De wilsverklaringen opgesteld of herbevestigd na de inwerkingtreding van de wet zijn geldig voor een onbepaalde duur.

PROCEDURE

- Identiteitskaart
- Afhalen van het formulier van wilsverklaring inzake euthanasie.
- Voorleggen van het ingevulde en ondertekende formulier aan de balie van de Bevolking (indien de aangever fysiek niet in staat is het formulier te ondertekenen, kan een andere persoon die geen belang heeft bij het overlijden van de aangever het formulier in zijn plaats invullen indien een medisch attest die onmogelijkheid aantoont).
-  Het originele aangifteformulier wordt naar de FOD Volksgezondheid gezonden.
- Binnen de 15 dagen na het indienen van de aangifte door de aangever wordt een door de gemeentelijke ambtenaar ondertekend afschrift met het ontvangstbewijs van de FOD Volksgezondheid verstuurd.

Meer inlichtingen op website euthanasie

Formulier